הנחיות קבלת קהל, הגשת בקשות ומסמכים ברשות מקרקעי ישראל החל מיום 17.5.2020

לקראת חזרה לשגרה, ובהתאם להנחיות משרד הבריאות,  להלן הנחיות רשות מקרקעי ישראל (להלן: "הרשות") בקשר עם קבלת קהל והגשת בקשות ומסמכים במשרדי הרשות.

ההנחיות נועדו לצורך הסדרת תהליך עבודה אשר יאפשר מתן שרות לקהל, תוך שמירת בריאותם ושלומם של קהל מבקשי השרות  כמו גם עובדי הרשות (והכל תוך עמידה בהוראות תקן התו הסגול של השירות הציבורי, בהתאמות הנדרשות לרשות

 1. אופן הגשת בקשות לרמ"י

  כלל הבקשות לרשות יוגשו באמצעות יישום "פניות בדיגיטל", על פי המתווה כדלקמן:
  1. שמאיםבעלי כרטיס חכם יוכלו להגיש את כלל המסמכים הרלוונטיים להליכי שומה ובצירוף צילום של תעודת זהות, תעודת שמאי, וצילום של כרטיס החכם. 
  2. אדריכליםבעלי כרטיס חכם יוכלו להגיש את כלל המסמכים הרלוונטיים להליכי רישוי/תכנון ובצירוף צילום תעודת זהות, וצילום של הכרטיס החכם. 
  3. חברותבעלות כרטיס חכם יוכלו להגיש את כלל המסמכים הרלוונטיים להליכי אכלוס משתכנים, במתכונת בה הם הוגשו עד כה. חוזים לחתימה בסיום התהליך ניתן להגיש  ביישום פניות בדיגיטל  ובצרוף צילום של הכרטיס החכם.
  4. עורכי דין– עד לקבלת מסמכים בהליך דיגיטלי, לבקשות שיוגשו על ידי עורכי דין יצורפו המסמכים הבאים:
   1. כתב הצהרה בנוסח המצב במסגרתו מצהיר עוה"ד כי בידיו המסמכים המקוריים.
   2. העתק צילומי של רישיון עורך דין (לשכת עורכי הדין בישראל).
   3. העתק צילומי של תעודת זהות.
   4. עתק צילומי של כרטיס חכם, אשר הונפק והותקן על ידי חברת Comsing או personal ID  בלבד.
   5. רמ"י משהה לעת הזאת את הדרישה למסמכים מקוריים (ייפוי כוח וכד'), כאשר ניתן יהיה לדרוש השלמת מסמכים אלה בעתיד. יודגש כי עצם השהיית הדרישה כרגע למסמכים מקוריים אין בה כדי לבטל הדרישה להמצאת העתקי כל המסמכים הנדרשים בהתאם לנוהל.
   6. על אף האמור לעיל, השהיית הדרישה למסמכים מקוריים לא תחול ביחס למסמכים שעניינם בהליכים משפטיים לרבות: צו עיקול, צו ביטול עיקול, פס"ד, צו מינוי כונס/מפרק/נאמן, ייפוי כוח וכיוצ"ב. ביחס לאלה נדרש להמציא מסמך מקורי. 
   7. בהתאם לשיקול דעת יועץ משפטי ברשות, ינקטו אמצעי זיהוי נוספים לרבות וידוא טלפוני עם עוה"ד ועוד.
   8. לקוחות שאינם נמנים על האוכלוסיות המוצגות בסעיפים 1.4-1.1 יגישו בקשותיהם  לרשות רק בהליך מקוון. טפסי הבקשה והמסמכים הנלווים יוגשו דרך אתר  הרשות, באמצעות יישום "פניות בדיגיטל". אם יידרשו מסמכי מקור, תימסר ללקוחות הודעה על כך וניתן יהיה לשלחם או להגישם בעמדות המודיעין במרחבי הרשות. יובהר כי למרות המפורט בטפסי הבקשה בקשר עם הגשת מסמכי מקור, ניתן להגיש העתקים כפי שפורט לעיל. 
   9. מענה לבקשה יישלח לפונה בדואר ובדואר אלקטרוני, ויתועד גם בתיק/ חוזה.
 2. תהליכי מתן אישורי זכויות/מתן הודעה על רישום זכות בנכס, העברת זכויות, משכנתאות וסילוקן, תהליכי אכלוס משתכנים חתימה על חוזים או שטרות ימשיכו להתבצע באופן מקוון, וללא צורך בהתייצבות הלקוחות.

 3. עמדות מודיעין במרחבים וקבלת מסמכים ומסירתם
  1. ככלל יש להעדיף מסירה וקבלה של מסמכים בצורה מקוונת.
  2. ניתן יהיה להגיש מסמכים גם בעמדות המודיעין במרחבי הרשות.
  3. ניתן יהיה בתיאום מראש לקבל מסמכים מהרשות בעמדות המודיעין.

תהליכים לגביהם לא תתקיים קבלת קהל:

 1. אישורי זכויות / הודעה על רישום זכויות
 2. התחייבויות לרישום משכנתא וביטולה.
 3. ביטול צווי עיקול פרטניים/רישום וביטול צווים משפטיים.
 4. חתימה על תוכנית להיתר בניה לאחר קבלת הודעה על תשלום דמי היתר.
 5. חידוש חוזה חכירה בניה רוויה/תקנה.
 6. מידע כללי- תשובות לשאלות כלליות
 7. הפקת הודעה לוועדה המקומית לזכאי לבעלות ללא תמורה או למי שרכש בעלות בתמורה.
 8. העברת זכויות בחכירה מהוונת / העברת זכויות בחוזה מכר.
 9. רישום בית משותף.
 10. טיפול בתוכניות להיתר בניה במגורים ותעסוקה ללא תשלום ובהסכמי פיתוח בבניה או במקרים בנכסים בהם התשלום על פי טבלת ערכי קרקע.
 11. הפקת הצעה לרכישת בעלות בתמורה עפ"י טבלה.
 12. פרצלציה
 13. אכלוס משתכנים
 14. העברת זכויות לא מהוונת במגורים (חייבים), בכפוף להסדרת החוב.
 15. מעבר לחוזה חכירה בבניה נמוכה (אם עמד במועדי הפיתוח).
 16. אורכות להסכם פיתוח / להארכת מועדי בניה בהסכם חכירה בבניה הנמוכה
 17. טיפול בתוכניות לתוספת בניה במגורים ותעסוקה בתשלום על פי שומה
 18. הפקת הצעה לרכישת בעלות בתמורה עפ"י שומה כולל ו. פטור
 19. חישוב דמי היוון – תעסוקה כולל ועדת פטור
 1. תהליכים לגביהם תתאפשר קבלת קהל בתיאום מראש עם המרחב, על פי שיקול דעת גורם מטפל
  1. קבלת הקהל תתבצע בהתאם לפניית לקוח במערכת פניות בדיגיטל ובהתאם לסדרי עדיפויות שיקבעו ע"י הגורם האחראי במרחב. הגורם הרלבנטי אשר יבחן את הבקשה לפגישה יבחן בין היתר את נחיצותה של הפגישה בשים לב למועד הגשת הבקשה ולמטרות הפגישה.
  2. ייבחנו דרכים חלופיות לפגישה כגון שיחה טלפונית מפגש zoom  ועוד.
  3. להלן התהליכים הרלוונטיים לעניין זימוני תור:
   1. הקצאת קרקע במכרז למטרת מגורים, תעסוקה.
   2. הקצאת קרקע בפטור ממכרז למטרת מגורים, תעסוקה, חקלאות, צורכי ציבור.
   3. עסקות פיצול מגרש/שינוי יעוד וניצול במגזר העירוני.
   4. עסקות שימוש חורג בנכסי תעסוקה.
   5. עסקות העברת בעלות בתמורה בנכסי תעסוקה ובנכסי מגורים מעל 1 דונם.
   6. אורכות להסכם פיתוח/הארכת מועדי בניה בהסכם חכירה בנכסי מגורים בבניה רוויה ובנכסי תעסוקה.
   7. חידוש חוזה חכירה בנכסי תעסוקה.
   8. מגזר חקלאי – עסקות פל"ח, שיוך, משבצת, הרחבות, איוש נחלה, הסדרת משבצת קיבוץ/מושב שיתופי, משקי עזר, בתי ספר חקלאים, תעסוקה במשבצת, שימושים חורגים, חכירה לדורות במושבים ובקיבוצים, הקצאת קרקע חקלאית לזמן קצר, שינוי יעוד בקרקע חקלאית.
   9. מגזר חקלאי – כל פעולות תחזוקת החוזה (משבצת, נחלה, משק עזר, שטחי עיבוד, מטעים).
   10. העברת זכויות לא מהוונת – תעסוקה

לשירות הגולשים בפניות מקוונות לרמ"י בערוץ הדיגיטל

לשירותכם יישום מקוון לשליחת פניות דיגיטליות בנושאים הקשורים לפעילות רשות מקרקעי ישראל (רמ"י).

תוכלו לפנות בנושאים כגון העברת זכויות בנכס, אישור זכויות, משכנתאות, בעלות ורישום, מכרזי מקרקעין, היוון, נהלים, פניות בנוגע לאתר, שאלות כלליות ועוד. 

לעת הזאת יטופלו בקשות כאמור בהנחיות העבודה לציבור במתכונת חירום, מבוקש לא להגיש בקשות אחרות.

לתשומת לבכם,

 • בקשה לקבלת אישור זכויות או הודעה על "רישום זכויות בנכס" עבור נכסים במגזר העירוני המנוהלים ברשות מקרקעי ישראל (רמ"י) ואינם רשומים בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) יש להגיש הבקשה באמצעות יישום בקשה לאישור זכויות. פניה בדיגיטל תהיה רק ביחס לנכסים לגביהם לא ניתן לפנות באמצעות יישום בקשה לאישור זכויות.
 • לא ניתן להגיש ביישום זה בקשה לרישום או לביטול צווים שיפוטיים.
 • ניתן לצרף קבצים לפנייתכם, אך לצורך ביצוע פעולות בנכס עליכם להעביר לרמ"י את הטפסים המקוריים.
 • אם יש לכם נכס הרשום ברמ"י, אנא מלאו את מספר התיק ופרטי הנכס במקום המיועד לכך לצורך זירוז הטיפול בפנייתכם.
 • ניתן לפנות למוקד ה​טלפוני​ בכל נושא בטלפון *5575 / 03-9533333 או בצ​'אט.
 • מכתבי תשובה שיש בהם מידע פרטי לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, יישלחו בדואר ויימסרו רק לבעלי הזכויות או לבאי כוחם.

 מצ"ב הקישור :  https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formtype=ktovlanu%40land.gov.il

פריטים קשורים

 • השכרת קרקע חקלאית לזמן קצר בשנת תשפ"ב (2021 – 2022)

  על המבקש לשכור קרקע חקלאית לזמן קצר בשנת תשפ"ב להגיש בקשה לרשות מקרקעי ישראל (להלן – רמ"י) עד לתאריך 15 במאי 2021.

  הבקשה תוגש ליחידה אשר בניהולה מצויה הקרקע המבוקשת: צוות עסקות חקלאיות במשרד המרחבי של רמ"י

 • חוכרי קרקע חקלאית יוכלו להשכיר, בשנת השמיטה הקרובה, את הקרקע החקלאית אותה הם מעבדים בהשכרת משנה

  מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה היום 16.3.21 ג' בניסן תשפ"א בראשותו של שר הבינוי והשיכון יעקב ליצמן החליטה , נוכח שנת השמיטה (שנת התשפ"ב) הקרבה ובאה, להתיר לחוכר של קרקע חקלאית להשכיר בהשכרת משנה את הקרקע החקלאית בתקופת שנת שמיטה וזאת לשם קיום מצוות השמיטה.

 • שינויים במדיניות ההנחות בהקצאת קרקע - עדכון / בועז מקלר רו"ח, אילן כהן מנהל מערכות מידע

  רשות מקרקעי ישראל פרסמה את סיכום ישיבת המועצה מיום 8.9.2020.

  לעניין השינויים במדיניות ההנחות בהקצאת קרקע פורסם כדלקמן:

  "המועצה אישרה עדכון מפת הנחות אזורי עדיפות
  המועצה אישרה שינויים בהנחות בקרקע באיזורי עדיפות לאומית.

  השינוי מתייחס, בין היתר, לעדכון דירוג היישובים למתן הנחות במגורים, דירוג אליו נצמדת רשות מקרקעי ישראל גם בהקצאות למסחר, תעסוקה במשבצת ומוסדות ציבור.

  מטרת השינוי היא להצמיד את דירוג המועצה למפת העדיפות הלאומית הכללית של הממשלה – החלטת ממשלה מספר 3738 מיום 15.4.18 ולדירוג משרד השיכון של היישובים במפה הכללית למתן הטבות בתחום השיכון – החלטה מספר 4302 מיום 25.11.18.

 • "חיבוק לחיים" / אביגדור ליבוביץ, עו״ד

  בהגדרת "קרוב" בפרק משנה 8.3 סימן ז' לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל (להלן: "ההחלטה"), קיימת "'תקלה" בהתייחס למגורים של אחים ביחד בנחלה אחרי שאחרון ההורים הולך לבית עולמו.

  התוצאה של "התקלה" היא, שלא ניתן להותיר אחים להתגורר ביחד בנחלה ביחידות דיור שנבנו בהיתר, לאחר ששני ההורים הלכו לבית עולמם, כאשר הזכויות בנחלה נרשמו ע"ש אחד היורשים ושני אחיו מתגוררים עימו בנחלה, לאחר שבנו בתים שנים רבות בטרם ההורים הלכו לבית עולמם.

  הבעיה העמיקה לאור "עידן הנחלה המהוונת" ותיקון 1ב לתמ"א 35, שמאפשרים בנייה של בית שלישי נפרד בחלקת המגורים בנחלה, כלומר, הרכב של "ארבע יחידות בשלושה מבנים נפרדים".

  הלכה למעשה, ההרכב החדש של יחידות הדיור בחלקת המגורים בנחלה ("ארבע יחידות בשלושה מבנים"), יכול ליצור מצב לדוגמא, בו הורים מתגוררים ביחידת הסמך (55 מ"ר) עם קיר משותף לאחת היחידות בה מתגורר אחד הילדים ושני ילדים נוספים מתגוררים בבתים שנבנו בהיתר.

  כלומר, בנחלה מתגוררות ארבעה משפחות - הורים ושלושה ילדים - והשאלה שעולה - מה יקרה כאשר ההורים יותירו את הילדים ביחד בנחלה אחרי 120? כיצד נתמודד עם הבעיה המשפטית שנוצרה נוכח "התקלה" בהגדרת " קרוב" בהחלטה?

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237