אגודה שיתופית תובעת להרים את מסך ההתאגדות ולחייב נושא משרה באופן אישי בחובותיה של חברה כלפי האגודה / איתן מימוני, עו״ד

איתן מימוני, עו״ד איתן מימוני, עו״ד

תביעה שהגישה אלתם עין השופט שהינה אגודה שיתופית העוסקת בייצור מוצרי תאורה וחברת בת שלה, כנגד חברות אשר קיבלו מהן שירותים בבקשה להרים את מסך ההתאגדות כנגד נושאי משרה המכהנים בהם ולחייבם באופן אישי בחובות החברות כלפי אלתם וחברת הבת שלה.

הרקע

התובעות הן אלתם עין השופט, שהינה אגודה שיתופית העוסקת בייצור מוצרי תאורה יחד עם חברת הבת שלה. בין התובעות לבין חברה משפחתית העוסקת בשיווק מוצרי תאורה התקיימו יחסי מסחר שנמשכו כ-40 שנה, במסגרתם מכרו התובעות מוצרי תאורה לחברה וזו שיווקה אותם.

לטענת התובעות, בעל מניות עיקרי בחברה, שהיה בנו של בעל החברה ונכנס לנעליו, ניצל את מערכת היחסים והאמון ששררו בין התובעות לבין החברה תוך שגרר את החברה למצב בו היא חייבת בחובות כבדים כלפי התובעות. לטענתן, בעל המניות שידר "עסקים כרגיל" בזמן שהחברה הייתה במשבר פינססי והמשיך להזמין מהתובעות סחורה כרגיל, תוך שכאשר חזרו השיקים של החברה אמר להן כי הוא מתחייב באופן אישי לתשלום עבור הסחורה. מצב זה הוביל לכך שלחברה לא היה כספים לשלם לתובעות עבור הסחורה וכך נוצרו החובות.

התובעות טוענות שיש להרים את מסך ההתאגדות הקיים בדיני החברות ולחייב את בעל המניות באופן אישי בחוב החברה כלפי התובעות. מסך זה הוא מסך מטאפורי אשר מפריד בין הונם של בעלי המניות לבין הון החברה ועסקיה. ס' 6 לחוק החברות קובע כי במצבים בהם נעשה שימוש פסול תוך הונאה או קיפוח נושה, ניתן להגיש בקשה לביהמ"ש אדר רשאי להרים את מסך ההתאגדות ולחייב את בעלי המניות שהתנהגו בצורה פסולה באופן ישיר בחובות החברה.

מנגד טוענת החברה, כי בעל המניות מעולם לא התחייב באופן אישי לשלם את חובות החברה. כמו כן, טענה החברה כי התובעות ידעו שהחברה נמצאת בקשיים פיננסיים, זאת בשל כך שהן נתקלו בקשיים מול המערכת הבנקאית ובחזרות של שיקים, ואף ביקשו מהחברה בעקבות כך כי תבצע תשלומים במזומן בלבד.

בנוסף טוענת החברה, כי אין להרים את המסך כנגד בעל המניות, שכן אין הוא אחראי על ניהול החברה והוא פעל בתום לב ולא עשה כל מעשה כדי להונות את התובעות, ואף השקיע מכיסו כספים על מנת לחץ את החברה ממצבה.

דיון והכרעה

ביהמ"ש פתח דבריו בציינו כי הפסיקה הכירה בכך שאי גילויים של קשיים פיננסיים בהם שרויה החברה לנושיה עלולה להביא להטלת אחריות אישית כלפי בעל המניות, וזאת מכוח הפרת חובת הגילוי הנגזרת מהחובה לנהוג בתום לב במשא ומתן אשר לקוח מדיני החוזים. אולם, הנטל להוכחת האמור הוא נטל כבד ולא בקלות יחליט ביהמ"ש להרים מסך בשל כך.

בעניננו ביהמ"ש התרשם כי בעל המניות האמין בתום לב כי החברה יכולה לצאת מהקשיים אליהם נקלעה ואף השקיע מכיסו כספים על מנת לסייע לה לעשות כן. כמו כן קבע ביהמ"ש, כי התובעות ידעו על מצבה הפיננסי של החברה בעת שבוצעו העסקאות שגרמו לצבירת החוב, כאשר הן בחרו להמשיך ולספק לה סחורה. ביהמ"ש הוסיף לציין, כי התובעות ציינו כי החברה היא לקוחה מרכזית שלהן, ועל כן מסתבר לומר כי בשל כך ובשל מערכת היחסים ארוכת השנים בניהן, בחרו התובעות להמשיך לספק לה את הסחורה על מנת שלא תגיע לפירוק. על כן דחה ביהמ"ש את טענות התובעות בנוגע להרמת מסך מכוח מצגי שווא והסתרת מידע.

בנוגע להטלת האחריות מכוח התחייבותו האישית של בעל המניות לערוב לחובות החברה, ביהמ"ש הציג את הדין לפיו ישנה אפשרות להטיל אחריות אישית על נושא משררה מכוח התקשרות חוזית רק באם התקיים הסכם חוזי בין נושא המשרה לבין הנושה. יחד עם זאת, קיימת אפשרות להטיל אחריות אישית מכוח דיני הנזיקין באם יימצא כי אותו נושא משרה התרשל כלפי הנושה באופן אישי. על כן יש לבחון את המקרה לאור שני האפשרויות האמורות.

לעניין הטלת האחריות מכוח דיני הנזיקין קבע ביהמ"ש, כי התובעות לא עמדו ברף הנדרש כדי להוכיח שנושא המשרה התרשל או הפר את חובותיו כנושא משרה בחברה ועל כן לא ניתן להשית עליו אחריות לעניין זה. בנוגע להטלת האחריות מכוח התחייבויותיו לערוב באופן אישי לחובות החברה, קבע ביהמ"ש, כי מהעדויות עולה כי נושא המשרה סירב מספר פעמים לתובעות לחתום על הסכם ערבות אישית. כמו כן, קבע ביהמ"ש כי לא הוכיחו התובעות קיימו של הסכם ערבות בע"פ ועל כן לא ניתן להשית על נושא המשרה אחריות גם מכוח דיני החוזים.

סיכום

לאור האמור, דחה ביהמ"ש את התביעה וקבע שלא ניתן לחייב באחריות אישית את נושא המשרה בחובות החברה כלפי התובעות.
בנסיבות העניין לא עשה ביהמ"ש צו להוצאות.

ת"א (נצרת) 31954-06-14 – אלתם עין השופט אגש"ח נ' משה שאלתיאל בע"מ', פס״ד מיום 22/04/2018

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.