כתבות

" נדחתה תביעה להורות על חיוב מנהל מקרקעי ישראל לחתום על בקשת המבקשים למתן היתר בניית שני מבנים, וכן להצהיר כי אינו זכאי לתשלום דמי היתר בגין שינוי הייעוד או הניצול של הקרקע; נקבע כי אין ספק שמדובר בשינוי ניצול וייעוד הקרקע, כלומר שימוש ליעוד השונה מזה שהוגדר בחוזה החכירה, ולא ייתכן כי המבקשים לא ישלמו בעבור תוספות הבנייה.
" ביהמ""ש לתביעות קטנות בעכו קיבל תביעה תביעה נגד המינהל לתשלום בגין חיובי יתר עקב טעות בגודל המגרש. בית המשפט קבע כי יש להחזיר את התשלומים כשהם נושאים ריבית ולא רק הצמדה וכן כי יש להשיב את דמי החכירה השנתיים  ולא רק דמי חכירה הראשוניים
" ביהמ""ש השלום בנצרת דחה תביעה של תושבי כפר כרוזים כנגד חברים אחרים – נושאי משרה באגודה. בתביעה טענו התובעים כי הנתבעים הכשילו את התובעים במתכוון ומנעו מהם את פיצול החלקה ואת שינוי ייעודה לתיירותי. ביהמ""ש דחה את התביעה משקבע כי הנתבעים פעלו לפי תפקידם ולא הוכחה כל התרשלות מצידם המעניקה לתובעים עילה נזיקית כנגדם וכן כי האגודה רשאית היתה לנהוג כפי שנהגה שלא אישרה את בקשות התובעים.
" ביהמ""ש המחוזי בת""א בשבתו כבימ""ש לעניינים מנהליים דחה את עתירתו של כפר מל""ל כנגד הפקעת חלקת מקרקעין עליה בנוי ביה""ס האזורי. החלקה היתה מוחכרת לעמותה מכוח חוזה חכירה שפג תוקפו בשנת 1987 שהקימה בחלקה בי""ס. בעקבות דרישת משרד החינוך הופקעה החלקה לבעלות המשיבה מבלי לשנות את ייעודה. הכפר טען כי ההפקעה נועדה לממש אינטרסים שחורגים המטרה המוצהרת. ביהמ""ש דחה טענה זו וציין כי לכפר אין כל זכויות קנייניות בשטח שהופקע גם אם הינו בשטח המשבצת וגם זכות להאריך את תוקף החכירה אינו מוקנה לכפר אלא לעמותה.
בית המשפט העליון, בשבתו כבג"ץ, דחה עתירות שהגישו בעלי מקרקעין המשתרעים בין גבול שטח המשבצת של קיבוץ "שפיים" מצפון ועד למתחם בו פעל בעבר מפעל תע"ש מדרום, במסגרתן ביקשו כי לא תוגבל זכותם לפתח את קרקעותיהם באופן שיניב להם תשואה כלכלית ועתרו נגד תכנית המייעדת את הקרקע ברצועת החוף באזור לגן לאומי. בית המשפט ציין, כי אין לאדם זכות קנויה שמקרקעיו יושבחו עקב תכנית וכי לאור השיקולים התכנוניים שהוצגו על ידי רשויות התכנון אין מקום להתערב בניסיון לשמור על האינטרס הציבורי החשוב של הגנה על הסביבה החופית. בג"ץ 9402/03 בג"ץ 10122/04 . יוסף בוכניק ואח' נ' . המועצה הארצית לתכנון ובניה ואח', פס"ד מיום 18/03/07
" פסק-דין פלילי בנוגע לעבירות איכות סביבה לפי חוק המים ורישוי עסקים (בענין רפת של כפר מסריק). כפר מסריק זוכה מהעבירה ע""פ חוק רישוי עסקים בשל הגנה מן הצד והורשע יחד עם מזכיר המשק בעבירות ע""פ חוק המים. שימו לב לאחריות רכז משק לעבירות
" ביהמ""ש המחוזי בת""א דחה ערעור על פסיקת בימ""ש השלום לפיו התקבלה צפריה  להצהיר כי המערערים אינם רשאים לרכוש, לשכור, לתפוס חזקה ו/או לבצע כל פעולה בנחלה במושב.
" ביהמ""ש השלום בירושלים דחה תביעה לסילוק יד של בעלי הנחלה הסמוכה ממקרקעיו. ביהמ""ש פסק כי התובע לא הוכיח פוזיטיבית את תביעתו (לרבות גבולות הנחלה) וכי חלפה ההתיישנות העומדת על 7 שנים -  בתביעה לסילוק יד של חבר מושב שהוא בר רשות.  
ביהמ"ש המחוזי בנצרת בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים דחה את עתירת קיבוץ מלכיה למתן זכות ערעור על החלטת ועדת המשנה להתנגדויות שלא לאשר פרוייקט תיירותי. ביהמ"ש דחה את העתירה וציין אי המחוקק ערך אבחנה בסעיף 110 לחוק התכנון והבניה לפיה לא בכל מקרה ניתן לערור למועצה הארצית. בהעדר קריטריונים ברורים כדי שתינתן רשות ערעור למועצה הארצית, נדרש שהעניין יהיה חשוב עד כדי הצדקה לערב את המועצה אם בשל היותו בעל השלכה רחבה, אם בשל אופיו העקרוני, אם בשל היותו מלווה ברגישות ציבורית מיוחדת ואם בשל היותו נתון למחלוקת ציבורית קשה. בעניין זה עניין אין מחלוקת ציבורית קשה וביהמ"ש לא ימיר את שיקול דעת הרשות המינהלית בקול דעתו מקום בו לא חרגה ממתחם הסבירות עת"מ (נצרת) 1075/05 קיבוץ מלכיה נ' הועדה המחוזית לתכנון ובניה - מחוז צפון, פס"ד מיום 01/11/06

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237