כתבות

" פסק הדין בוחן את חובתה של האגודה לנהוג בתום-לב בהליך של המלצה לממ""י על העברת זכויות במגרש בהרחבה (תוך שהוא, מתבלבל ועוסק בקבלה לחברות, אבל זה לא כל-כך משנה), בטרם החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1015 שיצרה ועדת ערר ובהסתמך עליה לענין הקריטריונים.
" ביהמ""ש העליון קיבל את ערעורה של עיריית ת""א ובכך הפך את פסיקת המחוזי שהעניק למשיבה את הזכות להאריך את תקופת החכירה ב- 49 שנים נוספות באותם תנאים. חוזה החכירה היה מנוסח באופן המחייב את המחכירה להודיע לחוכר, 8 חודשים עובר לסיום תקופת החכירה הראשונה (אם החוכר לא ביקש קודם לממש את האופציה)על התקרבות סיום תקופת החכירה, כמעין תזכורת לזכות לממש . לאחר מכן, מוטלת חובה על החוכר להודיע על רצונו למימוש האופציה .
" בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב ביטל כתבי אישום על ביצוע עבירות לפי חוק שעות עבודה ומנוחה (התשי""א 1951) כנגד חנויות הפתוחות בשבתות. מאחר ומצא ביה""ד כי האכיפה של חוק זה בררנית ואינה כוללת עסקים שאין היתר בחוק להפעילם הזוכים לחסינות בפני החוק (למשל, חניות בנתב""ג וכן תאטראות), הפעיל ביה""ד את ההגנה מן הצדק וביטל את כתבי האישום כנגד הנאשמות.
" בית המשפט המחוזי בנצרת (ש' מוניץ נחמה) קבע בפס""ד חשוב וחדשני כי החלטת מינהל מקרקעי ישראל מ- 30.4.03שהקפיאה את איוש הנחלות במושבים בארץ פוגעת באינטרס ההסתמכות של הציבור.
" ביהמ""ש המחוזי בת""א קיבל (חלקית) תביעה של בעלי נחלה ממושב בית חנן לחייב את המינהל לחתום עמם על חוזי חכירה בתנאי חוזה החכירה ההיסטורי בכל הנוגע לחלקה א'. בכל הנוגע לחלקת העיבוד (חלקה ב') קבע ביהמ""ש כי החידוש ייעשה בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים בעת החידוש (לא הכתוב בחוזה ההיסטורי). ביהמ""ש ציין כי אין לייחס משמעות כלשהי לעובדה לפיה לא ביקשו המבקשים באופן פורמאלי את חידוש חוזה החכירה עם תום תקופת החכירה המקורית, כנדרש בחוזה המקורי, שהרי גם קק""ל וחליפה – המינהל שנכנס בנעליה, לא קיימו את חובת ההודעה הנקובה בפרק בחוזה הדן בחידוש החכירה (הקובע חובת הודעה שמונה עשר חודש לפני גמר תקופת החכירה). לדברי ביהמ""ש משאיש מהצדדים לא פעל על פי החוזה ולא שלח למשנהו את ההודעה הנדרשת על פי הוראותיו, משלא נחתם בין הצדדים כל חוזה חכירה אחר ומשהמבקשים המשיכו להחזיק בקרקע, עיבדו אותה ואף שילמו עבורה את דמי החכירה כסדרם, לא נותר אלא לקבוע כי חוזה החכירה הוארך על ידם מחמת התנהגותם. 
" ביהמ""ש המחוזי בתל אביב קיבל תביעה של חברים במושב רשפון, שעתרו להצהיר כי הם זכאים להירשם כחוכרים לדורות של כל שטח המגרש שנמסר לחזקתם ע""י המושב ושעליו הוקם ביתם. כן ביקשו התובעים להצהיר כי החלטה 914 של המינהל איננה חלה עליהם, ככל שיש בה כדי לפגוע בזכויותיהם כפי שהיו לפני קבלת ההחלטה, וכי יש לחשב את דמי החכירה המהוונים שעליהם לשלם לפי החלטה 438 של המינהל (החלטה 438 האריכה את תוקפן של החלטות קודמות, שמכוחן התאפשרה החכרת מגרשים לבעלי מקצוע שאינם בעלי נחלה חקלאית, וקבעה את גובה דמי החכירה שישולמו. החלטה 914 ביטלה את ההחלטות הקודמות וניתנה בה ארכה של שנתיים ימים להסדרת רישום החכירה לפי ההחלטות שבוטלו).
" ביהמ""ש המחוזי בירושלים דחה תביעה של חוכר לדורות כנגד תשלום ""דמי היתר"" שטען כי הגבייה היא בניגוד לאמור בחוזה החכירה ובניגוד להחלטה 849 של המינהל.
" בית המשפט המחוזי בחיפה קיבל תביעה כנגד החלטת יו""ר ועדת הבחירות באגודה השיתופית קריית חיים, לאפשר למצביעים פוטנציאליים שאינם כלולים בפנקס הבוחרים להצביע בבחירות לאגודה; נקבע, כי צעד שכזה מנוגד לשכל הישר ולהוראות הדין.
" נדחה ערר כנגד החלטה לבטל רישיון הפקה למים לצרכי שתיה; נקבע, כי התקנות שקבעו את התקן החדש קבעו זמן מספיק להתארגנות העוררת. כן נקבע, כי גם אם היתה ניתנת הבטחה שלטונית לעוררת, אכיפת תקן שמטרתו תברואית מהווה עילה להשתחררות הרשות מהבטחה זו.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237