כתבות

" שאלה משותפת באשר להיקף החובה למסור מידע המוטלת על רשות ציבורית מכוח חוק חופש המידע, התשנ""ח-1998 (להלן: חוק חופש המידע או החוק), ובאשר לפירושו של הסייג הקבוע בהקשר זה בסעיף 9(ב)(4) לחוק, לפיו אין הרשות חייבת למסור:
ביהמ"ש המחוזי בת"א דחה תביעה של בעלי "בתים מקצועיים" ממושב לחייב את ממ"י לאשר את פיצול חלקתם והקצאת החלקים המפוצלים למועמדיהם. המתיישבים ביקשו תחילה לרשום את חלקותיהם על שמם בחכירה לדורות לפי החלטה 339. התנאי של המינהל לרישום החלקות ע"ש התובעים היה פיצול החלקות, שכן שטח המגרשים עלה על המותר לרישום ע"ש המתיישב  לפי הנחיות המינהל. לאחר דין ודברים ארוך עם האגודה הגיעו הצדדים לפשרה לפיה האגודה תמליץ על מועמדי התובעים לשטח שיפוצל מחלקותיהם וזאת בתמורה לאי השתתפות התובעים בהקצאה ביישוב לפי החלטה 737. משביקשו התובעים את אישור המינהל – נענו כי המושב כבר ניצל את כל ההרחבה (115%) המותרת לפי החלטה 737 ולפיכך אין המינהל מאשר את הקצאת החלקות למועמדי התובעים. ביהמ"ש קבע כצדק המינהל בהחלטתו, שהמינהל איננו כפוף להסכם הפשרה בין התובעים לאגודה ושדמי החכירה החלים על התובעים הם לפי מועד אישור העסקה. א (ת"א) 2773/00 גיא בוקר ואח' נ' מינהל מקרקעי ישראל, פס"ד מיום 14/09/06
פסק דין בעניין שימוש חורג בקרקע חקלאית. מעבר למקרה הפרטי קיימת קביעה שלכאורה אין תוקף לאישור ועדה מקומית ומחוזית לתכנון ובניה לשימוש חורג בקרקע חקלאית בהעדר אישור הועדה לשמירה על קרקע חקלאית. עת"מ (חיפה) 1236/05 ש.ה.ב. שיווק והובלות בע"מ נ' מדינת ישראל/הועדה המקומית לתכנון ובניה מחוז חיפה, פס"ד מיום 02/02/06
" ביהמ""ש קיבל התביעה תוך כדי שקבע כי הסכמי החכירה, אשר אינם כוללים התייחסות מפורשת בהם לאפשרות הניצול, מלמדים כי זכויות החוכרים היו לניצול לפי התב""ע (ולא לפי השטח המבונה הקיים בלבד). וכן כי המינהל אינו רשאי להעריך את שווי הקרקע בשווי גבוה  כאשר מדובר בדמי הסכמה ובדמי חכירה והיוון המבוססים על שווי זה, ולשנות את הערכתו לשווי נמוך משמעותית כאשר מדובר בדמי היתר, בהם שווי הקרקע משמש בסיס לזיכוי.וכן כי הסכמת התובעים לשלם דמי היתר ביתר אינה עומדת לחובתם.
ביהמ"ש לעניינים מינהליים דחה תגיעה של תושבי מושב בצת כנגד העלאה של סכומי המיסים אל מעבר למה שהותר בחוק ההסדרים. ביהמ"ש קבע כי לועד המקומי של מועצה האיזוריות יש סמכות להעלות את סכומי הארנונה ללא אישור ופיקוח של הממונה אך הסתייג בכך שבכל הנוגע להיטלים אחרים (כמו אגרת בטחון שהוטלה במקרה דנן) עליה לקבל תחילה את אישור הממונה להטלתם. עת"מ (חיפה) 24403 חיים צ'מני ואח' נ' ועד מקומי מושב בצת ואח', פס"ד מיום 10/05/06
פסק דין בענין תחולת הוראת אגף והחלטת הנהלה של ממ"י על גבית כספים בעלמא תמורת זכות להרחבה ואופן חישוב דמי ההיוון. יש גם התייחסות לפרשנות המינהל להוראותיו הוא ודחייתה לעומת פרשנות אחרת. גם אינטרס ההסתמכות נמצא כמצדיק עמידה בהוראות מעבר. להלן ציטוטים מפסק הדין: "מהסקירה העובדתית שהובאה לעיל עולה כי מדיניות המינהל השתנתה בענין הנדון בפני חדשות לבקרים בדרך של פרסום הוראות אגף והחלטות אחרות אשר לא הוכח במידה המספקת כי הובאו לידיעת התובעים, וזאת בצורה הנדרשת, בהתחשב במידת השפעת שינוי המדיניות על האזרחים בכלל, והתובעים בפרט ובהתחשב בניסוחם המסורבל והקשה להבנה של הוראות אלו. שינויי מדיניות אלו כרסמו באיסור הגורף על ביצוע עיסקאות דוגמת העסקה אותה בצעו התובעים ובגינה שלמו כספים בעלמא זכאים לטעמי התובעים, לחסות בצלו של כרסום זה". "החלטת 6908 בנסוחה הסופי אשר עבר גלגולים ושונים כעולה מהעתק שצורף לנ/2 שהוצג בפני, אינה אומרת את שמפרש המינהל כי כתוב בה, בטיעוניו לפני" "אם מטרת המינהל היתה להפסיק נוהג אסור המספסר בקרקעות מדינה היה עליו לנהוג אחרת ולא ליצור הוראות המכשירות מחד תשלומים אסורים בעלמא ומנגד, אוסרת עיסקאות אחרות בדרך של הטלת חובת תשלום גדולה יותר על מי שנדרש, כדוגמת התובעים, מלכתחילה לשלם תשלום אסור וזאת בדרך של הגדלת התשלום למינהל של דמי היוון". א (שלום)(קריות) 2596/02 אלישע גל ואח' נ' מינהל מקרקעי ישראל, פס"ד מיום 11/12/05
" ביהמ""ש השלום בת""א מתח ביקורת חריפה על התנהלות מינהל מקרקעי ישראל במחלוקת בין שני אחים על זכויות בחלקה שרכשו השנים מרשות הפיתוח. ביהמ""ש ציין כי המינהל הכריע במחלקות בין הצדדים, דבר שאניו מתפקידו ואין לו את הכלים לעשות זאת. ובכך, הפר את הנורמות החלות על רשות ציבורית כלפי האזרח
" ביהמ""ש דחה את התביעה שקבע כי בעיית החיבור למים הינה בעיה משנית שנובעת מהנושא העיקרי והוא התיישבות הבדואים בנגב במבנים שהוקמו ללא אישורי בניה. לאור זאת, יש לדון בבעיה במלואה בפורום שיוכל לדון במכלול הבעיות הנובעות מהתיישבות הבדואים בנגב, ולא במסגרת דיון בבית הדין למים הדן בהחלטות הנציב לעניין חיבור ואספקת מים בלבד, בלא סמכות לדון במכלול הנושאים הקשורים לעצם הקמת מבנה או ישוב ללא היתר.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237