הדפס עמוד זה

ביהמ"ש קבע כי הסכמת הועד לפיצול משק לא מחייב את אשרור האספה הכללית / איתן מימוני, עו״ד

איתן מימוני, עו״ד איתן מימוני, עו״ד

פסק הדין עוסק בחבר אגודה ובעל זכויות בנחלה במושב גבעת כ"ח.

החבר חפץ לבצע פרצלציה של משק העזר, באופן שתתאפשר בניה של יחידה נוספת במגרש, והוא קיבל את אישור האגודה לכך כנדרש.

אולם, כעבור כ3 שנים, התקבלה החלטת ועד בה בוטלה החלטת הוועד הקודמת. במרכז הדיון ניצבת השאלה האם ועד האגודה פעל בסמכותו כאשר קיבל החלטה זו, והאם רשאית האגודה לבטל את החלטתה כעבור פרק זמן זה.

רקע

חבר האגודה הינו בעל זכויות בנחלה, ובעל זכות חכירה במגרש המהווה משק עזר, בהתאם לחוזה חכירה ישיר בינו לבין רמ"י. החבר חפץ לבצע פרצלציה של משק העזר, באופן שתתאפשר בניה של יחידה נוספת במגרש, ומשהתברר לו כי האגודה החלה בקידום הליך תכנוני להסדרת רישום השטחים במושב, הבין החבר כי אם יכללו את הפרצלציה המתוכננת בנחלתו בתוך הליך זה, הדבר יקל עליו. ואכן, בהתאם לכך, בישיבת האגודה שהתקיימה אושרה בקשתו, לרבות השתתפותו בהוצאות האגודה. לאחר כ3 שנים מקבלת האישור, התקבלה החלטת ועד בה בוטלה החלטת הוועד הקודמת, ומגרש החבר נגרע מהתכנית אותה מקדמת האגודה.

לטענת החבר, האגודה פעלה במשך 3 שנים לפי ההחלטה הראשונה שהתקבלה, ובעקבות כך הוא לא טיפל בקידום הפיצול באופן פרטי, ולכן בכך שינה את מצבו לרעה. בנוסף, טוען החבר כי לא חל כל שינוי במדיניות התכנון או בנהלי רמ"י שהצדיק שינוי בעמדת הוועד. לטענתו, הוא אומנם חבר אגודה, אך מערכת היחסים שלו מול האגודה בעניין משק העזר אינה קשורה לחברותו זו, שהרי ישנו חוזה ישיר בינו לבין רמ"י. כמו כן, החבר מוסיף וטוען כי לא התרחשה פגיעה קניינית כלשהי או העברת זכויות כלשהי, ולכן האגודה לא יכולה לטעון כי יש צורך באישור האסיפה הכללית.

מנגד, האגודה טוענת כי הן התקנון הישן והן תקנון האגודה החדש שהתקבל במשך 3 השנים הללו, אינם חוסמים בפני הועד את האפשרות לקבל החלטה אשר מתקנת החלטות קודמות. בנוסף, לטענת האגודה, ההיתר לפיצול משק העזר, בנסיבות דנן, מגביל ופוגע בזכויות האגודה לשיווק מגרשים, פוגע למעשה בזכויות כלל חברי האגודה ואינו נמנה עם מטרות האגודה וסמכויותיה. לדעת האגודה, החלטה שיש בה לשנות מזכויות החברים, מחייבת אסיפה כללית, ללא קשר לאמור בתקנון. כמו כן, האגודה טוענת כי החלטות הוועד הקודמות ניתנו בהסתמך על מצב עובדתי שהשתנה בעבור הזמן, ולכן ביטולן מוצדק.

דיון והכרעה

לעניין טענתה המרכזית של האגודה כי החלטות הוועד הראשונות לגבי אישור ופיצול משק העזר הינן חסרות תוקף וכי הן מחייבות את אשרור האסיפה הכללית, קובע ביהמ"ש כי דין טענות אלה להידחות. ביהמ"ש מסביר כי נושא סמכויות ועד האגודה מוסדר בתקנות האגודות השיתופיות, שם נקבע כי לוועד יהיו כל סמכויות האגודה שלא נמסרו לרשות אחרת, וכי הועד יפעל לטובת האגודה וללא הפליה. לעניין סמכויות האסיפה הכללית, יש לפנות לתקנון האגודה ע"מ לבחון סמכויותיה. על כן, ביהמ"ש קובע כי במקרה דנן, לא נמצא כי נפל פגם כלשהו בקבלת ההחלטות הראשונות ע"י ועד האגודה, ולא נמצאה חובה כלשהי לקבל את אישור האסיפה הכללית להחלטה זו על מנת שתיכנס לתוקף. דרישה זו לא קיימת, לא עפ"י התקנון ולא מכוח הדין.

זאת ועוד, ביהמ"ש מציין כי האישור על פיצול המשק התקבל בשני החלטות, ואכן ההחלטה השנייה התקבלה לאחר שהתבצע שינוי בתקנון. אולם, ביהמ"ש קובע כי התקנון החדש לא מונע מהוועד לקבל החלטה בעניין, זאת משום שההחלטה המהותית בדבר מתן הסכמת האגודה לפיצול המשק התקבלה כבר בהחלטה הראשונה, בעוד שהתקנון הישן הוא שחל. לעומת זאת, ההחלטה השנייה שהתקבלה לאחר מכן ולאחר שינוי התקנון, היא החלטה טכנית במהותה. לפיכך, עולה כי בכל מקרה, גם לגבי ההחלטה השנייה, אישור האסיפה הכללית לא נדרש כלל.

ביהמ"ש מוסיף וקובע כי לאגודה אין זכויות כלשהן במשק העזר של החבר, מאחר שהזכויות במשק שייכות לרמ"י שהחכירה אותן באופן ישיר לחבר. מכאן, שמתן הסכמה לפיצול המשק אינו מהווה עסקה במקרקעי האגודה, ולפיכך אינו מהווה עסקה מהותית כמשמעה בתקנון האגודה, ולכן אינו מצריך את אישור האסיפה הכללית.

כמו כן, ביהמ"ש קובע כי האגודה לא מוותרת על נכס כלשהו או על כספים, ההסכמה לפיצול אינה פוגעת באופי הישוב. על כן, אין לראות במתן ההסכמה משום פגיעה באגודה ו/או בחבריה, ולכן ההסכמה דנן אינה עוברת על הוראות הדין החל. לפיכך, קובע ביהמ"ש כי החלטות האגודה הראשונות במסגרתן ניתנה ההסכמה לפיצול המשק הינן תקפות ועומדות בעינן. לו חפצה האגודה לשלול מהוועד את סמכותו להתיר פיצול מגרש, היה עליה לציין זאת במפורש בתקנון.

בנוסף, ביהמ"ש מציין כי הועד אכן יכול לחזור בו מהחלטותיו, כאשר הדבר למען טובת האגודה וחבריה. אולם, יש להתחשב בהסתמכויות סבירות של החבר מנגד. במקרה דנן, לא נמצא כי האגודה רשאית לחזור בה מהסכמתה. לא נמצא כי ביטול ההחלטה הוא לטובת האגודה, ואילו המבקש אכן שינה את מצבו לרעה, שהרי אלמלא הייתה מושגת ההסכמה, יכול והיה מסיים כבר את ביצוע הפיצול באופן עצמאי.

סיכום

נפסק כי התביעה מתקבלת וכי הסכמות ועד האגודה לפיצול המשק תקפות. על האגודה לצרף את חלקת המבקש לתכנית המקודמת על ידה.

בנוסף, האגודה מחויבת בתשלום הוצאות משפט בסך 15,000 ₪.

ה"פ (מרכז) 924-11-20 שמעה נ' גבעת כח-מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ', פס״ד מיום 22.09.21

 

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

עודכן לאחרונה על ידי איתן מימוני, עו״ד

פריטים קשורים