הצעה לתיקון מהותי בסעיף 62 לפקודת מס הכנסה / אמיר כהן רו"ח

בועז מקלר ושות׳ בועז מקלר ושות׳

בתזכיר חוק שהוגש לאחרונה הוצעו שינויים מהותיים בסעיף 62 לפקודת מס הכנסה המשנים סדרי בראשית בעניין מיסוי אגודות שיתופיות וחבריהן.

להלן נוסח סעיף 62 המוצע:

"(א) דינה של אגודה שיתופית שסווגה כאגודה שסווגה כאגודה שיתופית חקלאית בהתאם לתקנות האגודות השיתופיות (סוגי אגודות), התשנ"ו-1995, לעניין פקודה זו יהיה בשנת מס פלונית כדין שותפות מוגבלת ודינו של חבר אגודה שיתופית חקלאית יהיה כדין שותף מוגבל, אם האגודה ביקשה זאת מפקיד השומה בתוך שלושה חודשים לאחר התאגדותה, ובלבד שנתקבלה על כך החלטה באסיפה הכללית של האגודה, בהתאם לתקנותיה וניתנה לה הסכמתם בכתב של רוב חברי האגודה.

 

(ב) אגודה אשר הגישה בקשה כאמור בסעיף קטן (א) תפרט בדוח לפי סעיף 131 לשנת מס, את שמותיהם ומענם של חבריה ואת החלק המגיע לכל אחד מהם בהכנסתה החייבת באותה שנת מס.

 

(ג) האגודה רשאית להודיע לפקיד השומה, לא יאוחר מחודש לפני תחילת שנת המס פלונית, שהיא חוזרת בה מבקשתה להיחשב כשותפות מתחילת שנת המס שלאחר שנת המס שבה הודיעה כאמור, ולא תוכל לשוב ולבקש שדינה יהיה כדין שותפות.

 

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאית אגודה שיתופית חקלאית לבקש כי הדיווח על הכנסתה ייעשה בהתאם לסעיף 60ב(ו)- (ח) , בשינויים המחויבים"

משמעות התיקון המוצע

לפי המצב הקיים מעל 70 שנים אגודה שיתופית חקלאית יכולה לבחור מדי שנה האם להיחשב כשותפות לצרכי מס או כחברה. ההחלטה מתבצעת לאחר תום השנה.

המטרה לפי דברי ההסבר לתיקון המוצע היא מניעת מעבר בין מבני מיסוי אשר יחולו על אגודה שיתופית חקלאית בהתאם בדומה להוראות שנקבעו לחברה משפחתית וחברת בית.

הצעת החוק קובעת כי אגודה שיתופית חקלאית חדשה תידרש לבצע את הבחירה בתוך 3 חודשים ממועד כינונה.

אגודה  עליה תחול חלופת השותפות תוכל לשנות את בחירתה לחלופת חברה, חודש לפני תחילת השנה המתייחסת. לאחר השינוי כאמור לא ניתן יהיה לשוב לחלופת שותפות.

באם תתקבל הצעת החוק הרי שמדובר בהחלטה אשר צפויה להיות בעלת השפעה מהותית באשר לדרך הפעילות של האגודה, בכל תקופת פעילותה בעתיד.

הצעה מעגנת את חלופת המס המרוכז, מיסוי הכנסות האגודה בחלופת השותפות בידי האגודה במרוכז בהתאם להוראות סע' 60(ב) לפקודה העוסקות במיסוי קיבוץ מתחדש.

התנגדותנו להצעת החוק

אנו מתנגדים לשינוי סדרי בראשית בהצ"ח ההסדרים דלעיל של סעיף 62 הקיים מעל 70 שנים ונותן ביטוי ליחסים המשפטיים והכלכליים בין האגודה השיתופית החקלאית לבין עשרות ולעיתים מאות חבריה.

ההוראות כפי שהיו קיימות עד כה במשך למעלה מ- 70 שנים נותנות ביטוי לאופיין המיוחד של אגודות שיתופיות רבות, בנות עשרות רבות של חברים כל אחת, אשר נאלצו להתאגד כך במסגרת משבצת קרקעות הנחלות החקלאיות שהוקצו לאגודה השיתופית החקלאית עבורה ועבור חבריה.

הדרישה המוצעת מאגודה שיתופית חקלאית לבחור אחת ולתמיד את דרך מיסוי רווחיה כשותפות או כחברה, בניגוד להוראות הנוכחיות של החוק מקדמת דנא, אינה נותנת ביטוי ליחסים מיוחדים שבין חברי האגודה והאגודה.

אנו בוחנים את דרכי הפעולה להסרת הגזרה.

 

המלצות פרטניות ומעשיות יועברו אליכם במהלך החקיקה ומייד עם סיומה.

בועז מקלר, רו״ח

משרד רואה חשבון בועז מקלר ושות׳ מתמחה במתן שירותי יעוץ ושירותי ראיית חשבון  במגזר החקלאי וההתיישבותי.

דוא"ל: bm@mekler.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1591 החלטה 3738 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות השוואת תנאים מושבים וקיבוצים השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ועד מקומי ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חלופות הכנסה למשק המשפחתי חקלאות יחידה שניה ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תובענה ייצוגית תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.