תעריפי יעד למים לחקלאות – יולי 2022 / בועז מקלר רו"ח יעקב צ'סנר כלכלן מנהל תחום המים

תיקון 27 לחוק המים אשר נכנס לתוקפו באפריל 2017, שינה את משטר תעריפי המים לחקלאות, בסעיף 161 בחוק נקבע כי לקראת תום חמש שנים לתכולתו תציג רשות המים לכנסת את השפעות התיקון על תעריפי המים לחקלאות.

רשות המים מבקשת כעת לקבוע מתווה המשך לתעריפי המים לחקלאות החל מיולי 2022, לטענתה כדי לתת וודאות תעריפית  לחקלאים.

 במסגרת זו פרסמה מסמך המלצות לעניין תעריפי יעד למים למטרת חקלאות לשנים הקרובות.

כאן המקום לציין כי עוד במהלך חקיקת תיקון 27 סברנו כי המשטר החדש של דמי המים, אשר מטרתו הייתה לגבות כסף מהמפיקים הפרטיים למימון ההוזלה בשפירים לא יהווה סוף פסוק מאחר והוא לא יענה על תחזיות הגביה.

במתווה הנוכחי מוצעת התייחסות לכל סוגי המים לחקלאות, שפירים, מליחים, קולחים ושפד"ן

הנחות העבודה ששימשו את המודל:

  • בסיסי העלויות לשנת 2020 חושבו בהתאם לעלויות המוכרות של חברת מקורות ושל עלויות ההפקה וההולכה.
  • הגידול השנתי בצריכת מים לבית , לרבות גורמי חוץ, יהיה 1.8% לשנה.
  • צריכת המים השפירים לחקלאות צפויה לעלות , בשנים הראשונות, מכ 470 מלמ"ק ב2020 לכ 547 מלמ"ק ב2028.
  • צריכת מי קולחים תגדל בכ 1.8% בשנה בהתאם לגידול בצריכת מים לבית.

נדגיש כי מחברי הדוח מציינים כי קיים סבסוד של המים למטרות חקלאות ע"י המגזר הביתי כאשר הסיבסוד מחושב כפער בין תעריפי המים לחקלאות לסוגיהם לאומדן אספקת השירות (ע"י חברת מקורות)

 להלן עיקרי ההמלצות לתעריפי מים לחקלאות:

         מים שפירים

  1. התייקרות הדרגתית החל מ 2022 ועד ל 2028 ל 2.86 ש"ח למ"ק,

             במידה ויוטלו דמי מים על מי הקולחים ע"פ המלצות מחברי הדו"ח, התעריף יעמוד על 2.57  (זהו ניסיון  למחזר את ההפרדה הגאוגרפית בתיקון 27, במסגרתו הוזלו המים שפירים לחקלאות לחקלאי הדרום  לעומת  ייקור מהותי של מים מהפקה פרטית לחקלאי הצפון).

  1. מי קולחים

             מוצע לשמור פער של 0.95 ש"ח למ"ק בין תעריף מים שפירים לתעריף מי קולחים להשקייה בלתי מוגבלת (שלישוניים).

  1. מי שפד"ן

             בכללים הנוכחיים קיים  מתווה לייקור מי השפד"ן ל 1.53 ש"ח למ"ק  עד 2023, כעת מוצע כי החל מ 2024,  יוצמד תעריף השפד"ן לתעריף מים שפירים לחקלאות בהפחתה של 0.4 ש"ח למ"ק.

  1. מים מליחים

              מוצע שתעריף הבסיס למים מליחים לחקלאות יעמוד על 60% מתעריף שפירים לחקלאות.

  1. מים עיליים ואזורים נעדרי חלופה

במקביל לעדכון תעריף המים השפירים לחקלאות, יבוטל גם התעריף לאזור נסמך מים שפירים (נעדר חלופה), חלף תעריף זה, יקבעו רמות  תעריף למים שפירים לפי פרמטרים של איכות המים, כמו כן יקבע תעריף למים עיליים שאינם מסופקים במערכות של מי שתיה הנמוך ב 0.17 ש"ח למ"ק מתעריף השפירים. בהפקה במורד תהיה הפחתה של 15% ובהפקה במעלה תוספת של 25%.

  1. סיכום והערות שלנו

א. כושר נשיאה של הגידולים החקלאים –

 הנושא לא נלקח בחשבון בטענה שאינו בסמכות מועצת רשות המים,  כבר כיום עוד טרם ייקור המים, שטחי הגד"ש והפרדסים נושקים את גבול הכדאיות הכלכלית, המודל הניח ביקוש קשיח למים ללא תלות בעליה במחיר. להערכתנו השפעות הייקור הצפוי בתעריפי המים בכלל והקולחים בפרט תשפיע באופן מהותי ותצמצם את שטחי הגידול, לא למותר לציין כי הירידה בשטחי הגידול תחייב להעלות את רמות טיהור השפכים להזרמה לנחלים (מכיוון וצמצום צריכת הקולחין  לא ינקה את שוק  הקולחים) .

להבנתנו העדר ביטוי במודל לשינויים בביקוש למים מהווה כשל יסודי במודל.

ב. תעריף ההפקה וההספקה של חברת מקורות –

לכל העוסקים בענף ברור שעלויות הפקת והספקת המים של חברת מקורות שמהם גוזרים לבסוף את העלות הממוצעת למשק, גבוהים משמעותית מעלויות המפיקים הפרטיים,.

לצערנו, בהעדר יכולת של רשות המים והממשלה לבצע מהלכים תחרותיים במשק המים ולאכוף  צעדי התייעלות משמעותיים על חברת מקורות פונים מחברי הדוח להעלות מחירי המים לחקלאים, העלאתה שתוצאותיה שליליות כאמור לעיל.

בועז מקלר, רו״ח

משרד רואה חשבון בועז מקלר ושות׳ מתמחה במתן שירותי יעוץ ושירותי ראיית חשבון  במגזר החקלאי וההתיישבותי.

דוא"ל: bm@mekler.co.il

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237