הדפס עמוד זה

הקשר בין "התחשבנות מחדש" לתביעות לזכויות היסטוריות החלטת הנהלה 4778 / אביגדור ליבוביץ, עו״ד

22 אפר 2020 המחברת/ת:
אביגדור ליבוביץ, עו״ד אביגדור ליבוביץ, עו״ד

בחודש פברואר 2020, עדכנו כי מתחוללת דרמה מול רשות מקרקעי ישראל בנושא ביצוע הליך של "התחשבנות מחדש" במושבים שהגישו תביעות לזכויות היסטוריות.

מה הקשר בין תביעות בעלות ל"התחשבנות מחדש"?

התשתית להגשת תביעות בעלות הונחה בסעיף 34 בבג"ץ "הקשת המזרחית" בשנת 2002 שקבע כי ייתכנו מקרים בהם החוכרים השתתפו בתמורה ששולמה עבור רכישת הקרקע שנרשמה ע"ש קק"ל וייתכן כי במקרים אלה לחוכרים יש זכויות משפטיות העולות על אלה הקיימות בהסכמי החכירה.

על בסיס זה, הוגשו תביעות בעלות ע"י אגודות שהשתתפו ברכישת הקרקע במטרה כי בית המשפט יצהיר על הזכויות הקנייניות שלהם בקרקע.

ע"א בית אלפא:

פסק הדין מיום 5.3.19 קובע,  בפסקה 34 לא ביקש בית המשפט ליצור יש מאין זכויות חדשות או להחיות זכויות שהתיישנו או שעומדת נגדן טענת השתק או מניעות. אלא מדובר בזכויות ייחודיות ולא גנריות וכן בזכויות משפטיות ולא מוסריות או היסטוריות.

"התחשבנות מחדש":

בג"ץ פורום הערים העצמאיות שאישר את החלטה 979 ההיסטורית ניתן ביום 9.6.11. לאחר שהתקבל פסק הדין, רמ"י לא היתה ערוכה להתמודד עם יישום ההחלטה ונדרשה לה תקופת התארגנות, במהלכה הוכנו הסכמי חכירה, טפסים, נהלי עבודה, עובדים, מערכת מחשב וכו'.

בכדי להתמודד עם תקופת הביניים נקבע בהחלטת הנהלה 3139 מיום 17.1.12, כי חוכרים שיבצעו תוספת בניה, פיצול מגרש והעברת זכויות, החל מ- 9.6.11, יוכלו לבקש "התחשבנות מחדש, בתוך  6 חודשים מהיום בו רמ"י תודיע על יישום ההחלטה (המועד הוארך לשנה).

הנחיות יועמ"ש אגף חוזים לדורות:

ביום 9.2.17 פורסמה חוו"ד של יועמ"ש אגף חוזים לדורות ברמ"י לפיה, בנסיבות בהן אגודת שיתופית מנהלת תביעה לזכויות היסטוריות או תביעת בעלות, יש לדחות בקשות הצטרפות של האגודה או חבריה ליישום החלטות מטיבות וביניהן ההחלטה במספרה דאז 1464.

"פתיחת השערים":

ביום 10.4.18 הודיעה רמ"י לציבור החוכרים כי היא פתחה את השערים ליישום של ההחלטה בשוטף והזמינה את הציבור ליישם את ההחלטה לרבות במסגרת מסלול "התחשבנות מחדש".

החל ממועד זה נפתח "המירוץ" שארך שנה, להגשת בקשות להתחשבנות מחדש, כלומר עד לפני 10.4.19.

ת"א 43236-10-17 אגודת גן השומרון:

ביום 19.2.19 ניתנה החלטה דרמטית בתיק גן השומרון, שקבעה כי מדיניות רמ"י שמונעת מחברי האגודה להצטרף להחלטה מהווה, ניסיון פסול להפעיל לחץ על האגודה באמצעות חבריה לותר על תביעה וכן כי הנזק שייגרם לחברים אם לא תהיה להם אפשרות להגיש את המסמכים עד ליום 9.4.19 לצורך התחשבנות מחדש, הוא בלתי הפיך שלא ניתן לתיקון גם אם האגודה תזכה בתביעה. בהתאם ניתן צו מניעה האוסר על רמ"י למנוע כניסה של החברים להחלטה.

החלטת הנהלה 4563:

ביום 13.3.19, התקבלה החלטת הנהלה 4563 שפתחה את הדרך עבור חוכרים שהיו "תקועים" ביישום ההחלטה במושבים שהגישו תביעות לזכויות היסטוריות בכל הקשור לביצוע הליך "התחשבנות מחדש" וקבעה, כי המועד להתחשבנות יוארך עד לתום חצי שנה מן המועד בו תוכרע התביעה המתנהלת על ידם, באופן שזכותם להגשת הבקשה לא תפגע בשל תביעת הבעלות"

 

 

המפנה הדרמטי:

בשלב זה, המצב המשפטי הוא ברור - לאחר שהתקבלה החלטת הנהלה 4563, בעלי הנחלות "נשמו לרווחה" והמתינו עד לסיום התביעה לזכויות היסטוריות על מנת להגיש את הבקשה בתוך 6 חודשים.

אם חשבתם שכאן זה נגמר אז טעיתם!

במספר מקרים שמתרחשים בימים אלה, הגישו רוכשי נחלות, בקשה לבצע התחשבנות מחדש בהתאם להחלטת הנהלה 4563 לאחר שהתביעה לזכויות היסטוריות הוכרעה.

רמ"י קיבלה את הבקשות להתחשבנות מחדש והשיבה כי היא דוחה את הבקשות למרות האמור בהחלטת הנהלה 4563.           הסיבה לדחיית הבקשה - במועד החתימה על הסכם הרכישה התקיימה תביעת בעלות!

בעלי הנחלות שקיבלו את הודעת הדחיה נתקפו חרדה ופנו בבהלה לרמ"י והסבירו שהתנאי כי במועד החתימה על הסכם הרכישה התנהלה תביעה בעלות, לא קיים בהחלטת הנהלה 4563 - אז מהיכן הוא נולד?

לאחר בדיקה עולה - כי התנאי "החדש" הועבר במסגרת הדרכת עובדים בחודש ספטמבר 2019 על ידי המחלקה המשפטית של רמ"י, הוא לא פורסם, התקבל בדיעבד והובהר לרמ"י, כי לא ניתן להחיל אותו על החוכרים והוא אף גורם נזקים כלכליים אדירים.

נכון למועד זה, הועברו פניות דחופות ליועמ"ש רמ"י בדרישה לבטל את ההנחייה "החדשה" על מנת לייתר הגשת עתירה מינהלית ובהמשך נעדכן לגבי התוצאות.

המשימה הסתיימה בהצלחה בהחלטת הנהלה 4778:

אני שמח לבשר לציבור בעלי הזכויות, כי המשימה הוכתרה בהצלחה וביום 4.3.2020 התקבלה החלטת הנהלה שמספרה 4778 וכותרתה "התחשבנות עפ"י סעיף 8.3.52 לקובץ החלטות מועצה לאחר סילוק תביעות".

ההחלטה קובעת, כי "תוענק זכות התחשבנות לבעלי זכויות אשר ביצעו אחת מהפעולות המזכות במקביל לקיומה של תביעת בעלות, בכפוף לסילוקה של תביעת הבעלות ולעמידה בתנאים המפורטים בהוראות ההחלטה לעניין הזכאות להתחשבנות".

התוצאה של החלטת הנהלה 4778 - כי כל חוכר שביצע אחת מהפעולות הבאות: מכר נחלה, תוספת בניה, פיצול מגרש, במועד הקובע (9.6.11 - לפני 10.4.18) ובמקביל התנהלה תביעה לזכויות היסטוריות, זכאי לבצע התחשבנות מחדש בהתאם להחלטת הנהלה 4563, כלומר בתוך 6 חודשים מהמועד שבו הוכרעה התביעה לזכויות היסטוריות.

לצורך ביצוע הליך התחשבנות מחדש, יש להגיש לרמ"י טופס התחשבנות מחדש (בנוסח המעודכן), חתום על ידי המוכרים והקונים ואת כל מערכת המסמכים ליישום ההחלטה ויש לשים לב לכך שלא יוגשו מסמכים לרמ"י אם מתקיימים בנחלה חריגות בניה או שימושים חורגים או השכרות.

בהצלחה, בריאות ושמחה.

אביגדור לייבוביץ, עו״ד

משרד עורכי דין ליבוביץ מתמחה באגודות שיתופיות ומיסים.

דוא״ל: avigdor@lieblaw.co.il

עודכן לאחרונה על ידי אביגדור לייבוביץ, עו״ד

פריטים קשורים