על כתב "ויתור"/"הודאה וסילוק" / שמואל גלנץ, עו״ד

סוגיית תקפותו של כתב ויתור, זה הנעשה ע"י עובד בסמוך לסיום עבודתו, שבה ועולה בבתי הדין לעבודה.

ככלל מדיניות בתי הדין לעבודה היא ליתן תוקף לכתבי ויתור רק בנסיבות חריגות ולאחר בדיקה קפדנית של האמור בהם, נסיבות עריכתם, מועד החתימה וענייניים נוספים כפי שיובא להלן.

ענייננו כאן בפסק דין(1) שניתן עקב תביעת עובדת שעבדה כ-3.5 שנים בחברה אשר נגדה הגישה העובדת תביעתה. בתביעה רכיבים שונים: פיצויי פיטורים, שעות נוספות ופדיון חופשה. במאמר זה נבודד את עניין "כתב הויתור" ונעסוק רק בו. התובעת טענה בכתב תביעתה כי רק לאחר פניות חוזרות ונשנות נענתה מעסיקתה – החברה – והסכימה לשלם את ההפרשות לפנסיה ולפיצויים. כך נעשה עם סיום עבודתה של התובעת עת חתמה היא על כתב ויתור שבעקבותיו קיבלה 43,036 ₪ - זהו הסכום שהוסכם כמגיע בעד פנסיה ועל חשבון פיצויי פיטורים. בכתב הויתור הצהירה התובעת כי אין לה טענות או תביעות מכל סוג שהוא בגין תקופת עבודתה בחברה למעט הערה בעניין חופש.

באחד מסעיפי כתב הויתור נרשם: "עם קבלת הסך של 43,036 ₪ הריני לאשר כי קיבלתי את כל שכרי וכל התנאים הנלווים עד תום תקופת עבודתי בחברה (למעט עבור יתרת ימי חופש שאני זכאית לטענתי והתשלום בגינם – הברור יערך בשיתוף עם נציג החברה)".
החברה טענה שלאור הצהרתה זו של העובדת, תביעתה בבית הדין לעבודה נגועה בחוסר תום לב. התובעת לעומת זאת טענה כי כתב הויתור מתייחס אך ורק לעניין זכאותה למגיע בגין פנסיה וכי לא דנו עמה על מכלול זכויותיה הסוציאליות בגין תקופת עבודתה בחברה.

זאת ועוד, לטענתה של העובדת החברה התנתה תשלום הסכומים הנוגעים לפנסיה בחתימתה על מסמך הויתור.

בית הדין דן בשאלת תקפותו של כתב הויתור וקבע כי כתב הויתור אינו עומד בקריטריונים הנדרשים  . בית הדין האזורי חזר על קביעת בית הדין הארצי לעבודה(2) אשר קבע כי לא יינתן תוקף לכתב ויתור במקרים אלה:

"א. כתב הוויתור אינו ברור וחד משמעי.

ב. כתב הוויתור לא הוסבר לעובד או שהעובד לא הבין אותו.

ג. העובד לא קיבל חשבון בו מפורטים הסכומים ששולמו לו עם חתימת כתב הוויתור.

ד. לאחר חתימת כתב הוויתור מתעוררים חלוקי דעות שלא היו ידועים לעובד בעת חתימת המסמך".

בפסק הדין בו עוסקים אנו קבע בית הדין כי משלא פורטו הרכיבים והתחשיבים שעמדו כבסיס להסכם אין להסכם הויתור תוקף. כמו כן קבע כי מכיוון שלא הוזכר במפורש עניין פיצויי הפיטורים, כתב הויתור פגום וגם משום כך אין לו תוקף.

מהפרט אל הכלל:

על החקלאים העורכים הסכמי "הודאה וסילוק" – "הסכמי ויתור" עת מסיימים עובדיהם עבודתם אצלם להקפיד על הנקודות הבאות:

  1. יש לדעת כי עובד אינו רשאי לוותר על זכויותיו הכפויות (שכר מינימום, שעות נוספות, חופש, פנסיה, פיצויי פיטורים וכד') ויתור על אחד מזכויותיו שבדין אינו תקף ואין ערך לסעיף שכזה בכתב הויתור. כל שיכול העובד לוותר הוא על זכות שהובטחה לו מעבר ומעל למתחייב מדיני העבודה לרבות מרכיבים מיטיבים שמקורם בהסכם הקיבוצי או בצו הרחבה.

  2. יש לערוך ולהגיש לעובד חשבון מפורט של כל זכויותיו.

  3. יש לוודא כי העובד מבין את זכויותיו ואם מוותר הוא על רכיב מסוים (שאינו מחויב מהדין) עליו להבין במדויק על מה ויתר.
    בעובד זר יש לוודא שהכתב רשום בשפת העובד רצוי לשתף מתורגמן בעת עריכת הסכם הויתור. מומלץ שהמתורגמן יותיר מכתב המתאר את נסיבות החתימה על כתב הויתור.

  4. במידה וההסכם כולל סעיף הקשור לפיצויי פיטורים יש לציין זאת בצורה מפורשת.

  5. אין להתנות תשלום בחתימה על כתב ויתור.

הקפדה על הנקודות הללו יש בהם כדי לאיין טענת עובד בהקשר לתקפותו של כתב הודאה וסילוק – כתב ויתור.

הערות שוליים:

  1. סע 56519-01-16 קטי אבודרהם נ' שיווק נדל"ן לידור (2002) בע"מ ניתן ב-16.2.2018.
  2. דב"ע (ארצי) 10/98-2 אלדד קנטי נ' דיגיטל אקויסמנט (נק) בע"מ.

 

האמור לעיל אינו בא במקום יעוץ משפטי

שמואל גלנץ, עו״ד

טל' 09-8610212 | פקס' 09-8625106 | gl_law@walla.com | נייד 050-5244171

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237