הסגר לא מלא- החמרת הגבלות בתוקף / אסנת קולודני חיים, עו״ד

אסנת קולודני חיים אסנת קולודני חיים

למרות הצהרות הממשלה על כך שבכוונתה להטיל סגר מלא החל מיום 25.9.20 למשך שבועיים ימים, החליטה הממשלה, בסופו של דבר לא להטיל סגר מלא אלא להחמיר את ההגבלות בצורה משמעותית החל מיום 25.9.20 ועד ליום 10.10.20 (מועד העלול להשתנות כמובן מעת לעת על ידי הממשלה).

ויודגש- האמור בחוזר מיום 24.9.20 בנוגע לשאלה האם חלה על מעסיק חובה לשלם שכר לעובדיו במקרה של סגר מלא לא חל במקרה של סגר חלקי בלבד, כפי שנקבע בסופו של דבר על ידי הממשלה ועוגן בהתאמה ביום 25.9.20 באמצעות תיקון התקנות "תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), תש"ף- 2020 (להלן-"התקנות") ותיקון התקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות), תש"ף-2020 (להלן-"תקנות הגבלת השהייה במרחב הציבורי").

אנו מדגישים כי האמור בחוזר אינו בגדר חוות דעת אלא מידע כללי ויש להתייעץ יעוץ פרטני בכל מקרה לגופו.

להלן תמצית ההוראות החדשות:

 1. מעסיק לא יאפשר הגעה של עובד למקום העבודה אלא אם מקום העבודה מופיע ברשימה שלהלן ובלבד שמספר העובדים שיוכלו להגיע למקום העבודה יהיה עד השיעור הקבוע ברשימה שלהלן ויתמלאו כל התנאים המפורטים בסעיף 2 להלן:
  1. מקום עבודה שתחום פעילותו מפורט בתוספת השניה לתקנות, ובלבד שהעובדים הכרחיים לשם אספקת המוצר או השירות (לינק לתקנות ובכלל זה לתוספת השניה, מצורף בתחתית החוזר).
  2. מפעל למתן שירותים קיומיים כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת - חירום, התשכ"ז- 1967.
  3. מפעל בעל היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות המנוחה לפי סעיף 12 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א- 1951, שניתן כדי שלא לפגוע בתהליך העבודה- בהתאם למספר העובדים שהותר בהיתר או 30% ממצבת העובדים, לפי הגבוה מביניהם.
  4. מקום עבודה שעוסקים בו בעבודות בינוי או בעבודות תשתית, שאינן כוללות התקהלות במבנה סגור (מבנה שהותקנו בו 70% ממספר החלונות והדלתות)- 100% ממצבת העובדים.
  5. משרד ממשלתי, רשות מקומית, מועצה דתית, מוסד להשכלה גבוהה שתחומי פעילותם אינם מפורטים בתוספת השניה- במתכונות חירום כפי שיורה הממונה, ובלבד שלא תפגע אספקת שירותים חיוניים.
  6. תעשיה ביטחונית ומפעל תומך בטחון- 60%.
  7. חברה שעומדת בתנאים 1 ו-2 להגדרה של "מפעל טכנולוגי מועדף" לפי חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט- 1959, לשם תחזוקה ותפעול של מערכות החברה.
  8. כל עובד של מקום עבודה שהותרה פעילותו לפי תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך), התש"ף – 2020 ותקנות הגבלת השהייה במרחב הציבורי, כגון:
   1. עובדים במקום שעיקר עיסוקו מכירת מזון, בית מרקחת, מכון אופטיקה, חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה, מכבסה, מקום למכירת מוצרי תקשורת או מחשבים, מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים, למעט דוכנים בשוק קמעונאי או ביריד.
   2. מלונות, צימרים ובתי הארחה המשמשים חלופה למגורים לטוח ארוך או קצר ובלבד שלא יפעלו מתקנים משותפים, כגון- חדר אוכל, בריכת שחיה, מכון כושר וכו', ובהתאם לקבוע בתקנות.
   3. מיתקן אירוח המשמש כמקום לבידוד מטעם המדינה ומיתקן אירוח המיועד לשימוש של מטופלים ובני משפחותיהם, הסמוך למוסד רפואי.
   4. מקום המשמש לאימון ספורט של ספורטאי תחרותי בינלאומי, כהגדרתו בתקנות, שאושר על ידי המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט כמקום המשמש בעבור אימון של ספורטאי בינלאומי בלבד.
   5. מוסדות חינוך ורווחה שפעילותם אושרה במפורש, כגון מסגרות לילדי עובדים חיוניים, בהתאם ובכפוף לתנאים שנקבעו.
   6. קבלת קהל במקום עבודה ציבורי לשם קבלת שירות שלא ניתן לספקו בדרך אחרת או לצורך מתן שירות חיוני לאדם שלא יכול לקבלו מרחוק ובאופן מקוון או טלפוני, ובלבד שמנהל השירות הציבורי ישתכנע כי אי מתן השירות עלול לפגוע בציבור או במשק.
   7. קבלת קהל במקומות עבודה שפורטו בתוספת השנייה לתקנות לשם מתן שירות חיוני שלא ניתן לקבלו מרחוק או לאדם שלא יכול לקבל את השירות מרחוק באופן מקוון או טלפוני.
 2. כל מעסיק, אם כניסת עובד נדרשת לשם תחזוקת המקום או לשם תיקון ליקוי, הנדרשים בדחיפות לשם שמירה על שלמות מקום העבודה, שמירה על המקום, ביצוע משלוחים, תשלומי שכר או כל עובד אחר שהגעתו הכרחית להמשך הפעילות התפקודית של מקום העבודה, וכן הגעה למקום העבודה לשם לקיחת ציוד או ביצוע עבודות לצורך מתן שירות חיוני אצל לקוח, לרבות קיום היכולת של עובדים אחרים לעבוד מהבית.
 3. התנאים לפיהם רשאי מעסיק לאפשר שהייה של עובדים במקום העבודה כאמור בסעיף 1 לעיל הם:

  1. מילוי אחר כל ההוראות שלהלן:
   1. שמירת מרחק של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם, זולת אם מדובר בעבודה משרדית וישנה מחיצה למניעת העברת רסס מאדם לאדם ובמבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי (ספרינקלרים) או מערכת גילוי אש ועשן- מחיצה מכיוון הרצפה עד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה לכל היותר.
   2. הקצאת ציוד אישי לכל עובד, ככל האפשר או חיטוי קפדני לפני העברת ציוד מעובד לעובד.
   3. מקום עבודה בו מועסקים במשמרות- ישבץ המעסיק ככל האפשר את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.
   4. הסדרת ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לעובדים הנכנסים למקום העבודה- לא תותר הכנסת עובדים עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה.
   5. פגישות מקצועיות יהיו בהשתתפות של לא יותר מ- 10 אנשים ובכלל זה מי שאינם עובדיו של המעסיק.
   6. אכילה ושתיה תתבצע, ככל האפשר, בחדרו הקבוע של העובד.
   7. מעסיק יקבע לגבי עובדים שעל פי שיקול דעתו יכולים לבצע את עבודתם שלא ממקום העבודה מתכונת עבודה אשר תאפשר להם לבצע את עבודתם מחוץ למקום העבודה, והכל בכפוף לצרכי העבודה וליכולתו של המעסיק ליישם מתכונת עבודה כאמור.
   8. viii. אם מצויה מעלית במקום העבודה יתלה המעסיק שלט בכניסה למעלית ובו יציין את מספר הנוסעים המותר שלא יעלה על מחצית מהמספר המירבי המותר לפי הוראות יצרן המעלית אלא אם כן הנוסעים הם אנשים הגרים באותו מקום.
   9. מעסיק ינחה את עובדיו על שמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים ויציב עמדות נגישות לחיטוי ידיים.
   10. מעסיק יידע את העובדים במקום העבודה בדבר החובה לעטות מסיכה, באמצעות תליית שלטים במקומות בולטים לעין, ישמור על כך שהשוהים במקום עבודה יעטו מסיכה ושלא תותר כניסה למי שאינו עוטה מסיכה.
   11. התקנת מחיצות למניעת העברת רסס בין נותן שירות למקבל שירות.
   12.  מניעת הצטופפות ככל האפשר ועבודה ב"קפסולות" כל האפשר.
  2. המעסיק מינה ממונה על ענייני קורונה שיהיה אחראי על שמירת הכללים המנויים בסעיף א' לעיל.
  3. המעסיק יידע את העובדים במקום העבודה על הכללים המפורטים לעיל באמצעות הצבת שלט במקום בולט לעין.
  4. המנהל הכללי של מקום העבודה והממונה על ענייני קורונה חתמו על הצהרה בנוסח הקבוע בתוספת הראשונה.

  להלן לינקים לתקנות ולתקנות הגבלת השהייה במרחב הציבורי:

  https://www.nevo.co.il/law_html/law01/502_363.htm

  https://www.nevo.co.il/law_html/law01/502_334.htm

  *האמור בחוזר אינו בגדר חוות דעת משפטית אלא מידע כללי שאינו מהווה ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא.

אוסנת קולודני - חיים, עו״ד

מתמחה בתחום דיני עבודה במשרד עו״ד חגי שבתאי, שפירא.

דואר אלקטרוני: info@hs-law.org .

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1549 החלטה 1553 החלטה 1583 החלטה 1585 החלטה 1591 החלטה 3738 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות השוואת תנאים מושבים וקיבוצים השכרת בתי מגורים התחשבנות מחדש התיישבות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חלופות הכנסה למשק המשפחתי חקלאות יחידה שניה ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים פטור ממכרז פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תובענה ייצוגית תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.