הדפס עמוד זה

דחיית מועדים בעקבות משבר הקורונה / חגי שבתאי, עו״ד

חגי שבתאי, עו״ד חגי שבתאי, עו״ד

לאחרונה קיבלה הנהלת רשות מקרקעי ישראל שתי החלטות הדוחות מועדים וזאת בקשר עם משבר הקורונה.

החלטה 4890 - מתן ארכה להשלמת הבניה בהסכמים בעקבות משבר הקורונה (הקלק/י לעיון).

עד כה לא התקבלו החלטות המקנות ארכה עקב משבר הקורונה, וזו ההחלטה הראשונה בנושא. לטענת ההנהלה מכיוון שנושא העמידה בלוחות זמנים לבניה הינו צופה פני עתיד, ולכן ההנהלה לא עסקה בו בתקופת חירום. 

בשנים האחרונות החלה מועצת מקרקעי ישראל נוקטת עמדה נוקשה (סנקציות כספיות, ביטול הסכמים) במקרים בהם יזמים לא עמדו בתנאי חוזי פיתוח בכל הנוגע לבניה במועדים הקבועים בהסכם.

יחד עם זאת, הנהלת רשות מקרקעי ישראל רשאית (מכוח החלטות מועצת מקרקעי ישראל) לפטור יזם מקנסות ואף להעניק אורכות במקרים כללים ופרטניים. ההנהלה החליטה כי מצב החירום ששרר במשק והשלכותיו הכלכליות יש בהם להצדיק מתן הארכה למועדים להשלמת הבניה.

ביום 5.8.2020 הנהלת הרשות החליטה, בין היתר:

להאריך את המועד לסיום בניה בהסכמים בגין התקופה מ 1.3.20 ועד 1.3.21, ללא תשלום, כמו כן שנה זו לא תובא בחשבון במניין השנים לארכה המבוקשת, ובלבד שהיזם זכאי לקבל אורכה בהתאם לכללים הקבועים בפרק 5.7 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל ובהתאם להחלטות הנהלת הרשות 4607, 4226, 4868.

החיוב בגין הארכה עד למועד שנת הארכה ולאחריה יעשה באופן יחסי.

יזם ששילם דמי הארכה מראש לתקופה זו, יהיה זכאי לקבל שנה נוספת ללא תשלום להשלמת הבניה.

ידרש אישור מיוחד לגבי הקצאות שבוצעו במסגרת מכרזים פומביים משותפים עם משרד הבינוי והשיכון.

נציין כי נושא מתן ההחלטה התקבלה לטעמנו באיחור, שכן נושא הקנסות בגין מתן הארכות פוגע ברווחיות של פרוייקטים ועל כן העסיק ומעסיק יזמים וחוכרים רבים ובפרט באופן מיידי עם פרוץ משבר הקורונה.

אנו סבורים כי על רמ"י להחזיר כספים ליזמים ששילמו בגין אותה שנת אורכה אותה הם היו יכולים לקבל ללא תשלום. כך בכלל וכך בפרט ליזמים שביצעו את התשלום לאחר פרוץ משבר הקורונה קל וחומר לאחר 1/3/2020 (הוא המועד ממנו רמ"י מעניקה רטרואקטיבית ארכה של שנה). בהיעדר השבת כספים כאמור, תימצא מדיניות רמ"י כנותנת עדיפות ליזמים שעיכבו תשלומים מחד, ופוגעת ביזמים ששילמו כספים מתוך כוונה להתקדם בבניה ולעמוד בהסכמים גם בתקופת המשבר ולמרות המשבר. אנו סבורים כי בנקודה זו מדובר ביישום לא סביר של מדיניות מועצת מקרקעי ישראל.

החלטה 4884- ארכה לעסקאות פטור ממכרז בהן המועד האחרון לתשלום והמפרטים הכספים היה עד ליום 30.6.20 בהתאם להחלטת הנהלה  4820 (הקלק/י לעיון) - לגבי שוברים ומפרטים שהונפקו- נקבע כי לגבי עסקאות בפטור ממכרז בהן מועד התשלום (ומועד החזרת המפרט הכספי) הקבועים בשוברים שהונפקו על ידי הרשות והתשלום הנקוב בהם הוא בין התאריכים 25.3.20 ועד ליום 29.6.20- ככלל תתאפשר ארכה שלא תעלה על 90 ימים מיום 30.6.20, ללא צורך בעדכון השומה. על הסכום לתשלום יתווספו ריבית והצמדה (רגילים) לפי חוק ריבות והצמדה, החל מיום 1.7.20 ועד התשלום בפועל.

בעניין  זה ראו את חוזר משרד 17/20 המביא את תנאיה המלאים של החלטה 4820.

 

האמור בחוזר אינו בגדר חוות דעת משפטית אלא מידע כללי שאינו מהווה ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא.

חגי שבתאי, עו״ד

עומד בראש המשרד עו"ד חגי ח. שבתאי יחד עם עו"ד אריה שפירא.

המשרד מתמחה בנושאי מקרקעין  ואגודות שיתופיות.

דואר אלקטרוני: info@hs-law.org .

עודכן לאחרונה על ידי חגי שבתאי, עו״ד

פריטים קשורים