קורונה: שעות נוספות וגיוס חובה לעבודות / אסנת קולודני חיים, עו״ד

אסנת קולודני חיים אסנת קולודני חיים

היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות

ביום 17.3.2020 ניתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות למשך תקופה של חודשיים או למשך תקופת תוקפו של צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020, לפי המוקדם מביניהם.

  • בהתאם לקבוע בהיתר יהיה ניתן להעסיק עובד עד 67 שעות בשבוע עבודה, כולל שעות נוספות ובלבד שמכסת השעות הנוספות בחודש עבודה לא תעלה על 90 שעות נוספות.
  • אורך יום עבודה לא יעלה על 12 שעות ביום ואולם יהיה ניתן להעסיק עובד 14 שעות עבודה ביום, כולל שעות נוספות, עד 8 פעמים בחודש ימים, בכפוף להגבלה המפורטת לעיל לעניין אורך שבוע עבודה ואורך חודש עבודה כולל שעות נוספות.
  • העסקת עובדים כאמור לעיל כפופה כמובן לכל הוראות הדין בנוגע להעסקת עובדים בתקופה הנוכחית, ותתבצע בהתאם לצרכים המיוחדים של מקום העבודה ובהתחשב בטובת העובדים במקום העבודה ובצורכיהם עקב נגיף הקורונה.
  • בתקופת תוקפו של ההיתר הנ"ל לא יחולו סעיפים 1 ו- 2 להיתר הכללי בנוגע להעסקת עובדים בשעות נוספות.

ככל שצרכי מקום העבודה וצרכי העובדים מצריכים התאמה שונה מהאמור בהיתר המפורט לעיל, רשאי מעסיק להגיש בקשה נפרדת ולבקש לקבל היתר ספציפי שיאפשר לו לחרוג מהקבוע בהיתר הכללי לעניין העסקה בשעות נוספות.

חשוב להדגיש, כי בגין העסקה בשעות נוספות זכאים העובדים לגמול בגין עבודה בשעות נוספות על פי הדין.

צו בדבר החלת פרק ד' לחוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז- 1967

ביום 18.3.2020 ניתן על ידי שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים צו לפיו החל מיום 16.3.2020 יחולו הוראות פרק ד' לחוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז- 1967 (להלן-"החוק") על כל שטח המדינה לשם מתן שירותים קיומיים.

משמעותו של הצו הינה שהחל ממועד כניסתו לתוקף יהיה ניתן לגייס עובדים למפעלים למתן שירותים קיומיים, במסגרת גיוס חובה, ובלבד שיתקיימו לגביהם התנאים הבאים:

  • הנם תושבי קבע, למעט חיילים, שוטרים, נשים הרות או לפני תום שנה אחרי המועד בו ילדו.
  • מלאו להם 16 שנים והם טרם הגיעו לגיל פרישה.

השר רשאי לגייס לעבודה גם מי שעונים על הקריטריונים המפורטים לעיל אבל לא עבדו קודם לכן במפעל לצרכים קיומיים.

מי שנקרא לשירות עבודה יהיה חייב להתייצב בזמן, במקום ולפני הרשות שנקבעו לכך בצו ולבצע כל עבודה שתוטל עליו מזמן לזמן על ידי מי שנקבע לכך בצו או מטעמו ולהמשיך באופן סדיר בעבודה זו כל עוד הצו בתוקפו.

המפקח הכללי על כוח האדם או המפקח המרחבי רשאי להורות לשוטר להביא אדם שנקרא להתייצבות ולא התייצב לפניו או לפני מי שיורה.

אדם שנקרא לשירות עבודה לא יהיה ניתן לפטר אותו ולא יהיה ניתן להעסיק אותו אלא אך ורק בהתאם להוראות הצו שלפיו נקרא לשירות עבודה אלא בהיתר בכתב מאת המפקח הכללי על כוח האדם ובכפוף לכל דין.

שכרו של מי שנקרא לשירות עבודה כאמור לעיל (להלן-"מגויס" ו/או "מגויס לעבודה") יקבע לפי הוראות הסכם קיבוצי או צו הרחבה שחלים על המגויס וקובעים הוראות לעניין זה, ואם אין הסכם קיבוצי או צו הרחבה כאמור, או שזכויות המגויס לפי הוראות הסכם קיבוצי או צו הרחבה כאמור נופלות מהזכויות שהיו למגויס לעבודה לפי הוראות הסכם קיבוצי החלות על בעל המפעל- יהיה שכרו בהתאם לתפקיד שנקרא למלא ובשיעור שנקבע לתפקיד בהסכם הקיבוצי החל על בעל המפעל, ובאין הסכם קיבוצי- בהסכמה הדדית, ואם אין הסכמה- לפי השכר שיקבע המפקח הכללי על כח אדם דרך כלל או במיוחד בשים לב לשכר המקובל בענף.

המגויס לעבודה יהיה זכאי לכל הזכויות הסוציאליות המגיעות לעובדים על פי הדין בגין תקופת עבודתו ותקופת עבודתו תובא בחשבון לצורך חישוב הותק שלו.

חשוב לדעת, כי חוקי עבודה מסוימים, כגון חוק עבודת נשים, חוק עבודת נוער וחוק שעות עבודה ומנוחה, להוציא סעיף 9 שבו (אלא ככל שניתן היתר לגבי העסקה שלא לפי סעיף זה) לא יחולו על העסקת מגויס לעבודה.
החוזר אינו חוות דעת משפטית אלא מידע כללי שאינו מהווה יעוץ משפטי מכל סוג שהוא.

אוסנת קולודני - חיים, עו״ד

מתמחה בתחום דיני עבודה במשרד עו״ד חגי שבתאי, שפירא.

דואר אלקטרוני: info@hs-law.org .

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות ביטול עסקאות ומתן ארכות בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1549 החלטה 1553 החלטה 1580 החלטה 1583 החלטה 1585 החלטה 1591 החלטה 3738 החלטה 4134 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות השכרת בתי מגורים התחשבנות מחדש התיישבות ועד מקומי ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תובענה ייצוגית תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.