הדפס עמוד זה

אידאה ומעש באיחוד החקלאי

01 מאי 1999

כמוןהאיחוד החקלאי רואה חשיבות עליונה לאמצעי הייצור קרקע ומים. לדעת האיחוד החקלאי על היישובים והמתיישבים לשמור על הקשר לקרקע ולעבודה. גם בעיתות מצוקה מצווים המתיישבים על המשך הייצור ועיבוד הקרקע. הקשר לקרקע מביא להתחזקות הקשר למקום ולישוב, להמשך קיומה של הפריסה ההתיישבותית החשובה לבטחון המדינה, להספקת התוצרת ולפיזור האוכלוסין. גישת תנועת האיחוד החקלאי היא שעל מוסדות המדינה לספק לישובים את הכלים והאמצעים תוך המשך בניית התשתית ההתיישבותית והאנושית לפיתוחה וביסוסה של החקלאות וההתיישבות.

גמישות במסגרות ופתיחות רעיונית באיחוד החקלאי:

בתי בניםהאיחוד החקלאי מאמין שהמסגרות החקלאיות, הארגונים והמוסדות החקלאיים קיימים לשרת את החקלאי. לכן דוגל האיחוד החקלאי בפתיחות ובגמישות המסגרות הארגוניות לצרכים ולתנאים המשתנים, לטובת ציבור החקלאים והמתיישבים. לגישת האיחוד תפישה כזו של המסגרות והמוסדות מבטיחה אך ורק את קיומם של אותם מוסדות שאכן תורמים לחקלאי ונחיצותם מוכחת. האיחוד החקלאי פעל כך בעניין ארגון הקניות שלו וקרן החקלאות השיתופית.

פתיחות זו של תנועת האיחוד החקלאי מתגלה גם בעובדה שיישובי האיחוד החקלאי היו בין הראשונים לפיתוח הנוסף של "שיכון בנים", שביסודו מציאת פתרון דיור לבנים, הרחבת בסיס היישוב והפחתת עלויות החברים. האיחוד החקלאי תומך בחיזוקו של החקלאי בעל הנחלה על ידי רישום כל הנחלה על שמו גם אם הדבר מקטין את סמכויות האגודה.

לעניין הבן הממשיך לא נקבעו תקנות וחוקים, ולגישת תנועת האיחוד החקלאי הושאר מרחב פעולה לצורת הקשר בינו לבין משק הוריו, לפי שיקולי כל אגודה.

חברים מתנועת הנוער בועידת האיחודחינוך הנוער ודור ההמשך באיחוד החקלאי:

האיחוד החקלאי כתנועה לא מפלגתית מאמין בחשיבות חינוך הנוער לערכי הדמוקרטיה ואהבת ישראל, למהות ולערכים של האיחוד החקלאי, לאהבת הארץ ולהגשמת מפעל ההתיישבות. האיחוד החקלאי רואה בנוער בישובי התנועה את מאגר הדורה הצעיר כממשיך דרך ההורים אם במסגרת "בן ממשיך" ואם כמתיישבים בהתיישבות הותיקה והחדשה.

ערכי המדינה ומהות האיחוד החקלאי מוקנים לנוער התנועה ע"י תנועת הנוער שהקים האיחוד החקלאי, תנועת נוער שקיבלה את ההכרה של משרד החינוך ורשויות המדינה ופועלת ביישובי התנועה וביישובים נוספים.

מידע נוסף

  • קרדיט תמונה: מקור: