מי ישלם את דמי ההיוון בגין תחנת הדלק / איילת רייך-מיכאלי, עו"ד

איילת רייך-מיכאלי, עו"ד איילת רייך-מיכאלי, עו"ד

הסכם טוב הוא הסכם אשר צופה פני עתיד ומספק כבר היום, כשהכל הולך כשורה, פתרונות למחלוקות אשר עלולות להתגלע בין הצדדים בהמשך הקשר העסקי. דעו כי כאשר לשון ההסכם לא ברורה דיה, כל צד עתיד לפרש אותה בצורה אחרת ומכאן הדרך לבית המשפט קצרה. במקרים אלו, בית המשפט מנסה להבין מה הייתה כוונת הצדדים בעת חתימת ההסכם, "אומד דעתם", בשפה משפטית. פסק דין שניתן לאחרונה (2.9.20)* בבית משפט המחוזי בתל אביב, בשבתו כערכאת ערעור, דן בסוגיה זו ומפאת חשיבתו בחרתי לסקור את עיקריו בפניכם.

באותו עניין נחתם ביום 17.6.2002 הסכם בין מושב עובדים במרכז הארץ לחברה העוסקת בתכנון, הקמה והפעלה של תחנות דלק, להקמה והפעלה של תחנת דלק על ידי החברה במושב. בתביעה שהגישה החברה נגד המושב, לבית משפט השלום בתל אביב, ביקשה החברה לחייב את המושב בתשלום "מחצית דמי ההיוון ששילמה" בעבור תקופת חכירה של 49 שנים (בעוד תקופת השכירות על פי ההסכם נקבעה ל- 25 שנים). בית משפט השלום קבע ראשית כי  סוגיית "תשלום דמי ההיוון לתקופה שלאחר תקופת השכירות לא עלתה" בין הצדדים "באופן מפורש, בעל-פה או בכתב" ומתוך נקודת מוצא זו פנה להשלים את החסר בדרך של פרשנות ההסכם, "התחקות אחר רצון הצדדים ואומד דעתם". לאחר ניתוח הוראות סעיף 11 להסכם שכותרתו "מיסים והיטלים" ולאור כלל הראיות שהוצגו בפניו, לרבות הטיוטות להסכם והעדויות שנשמעו, הגיע בית משפט השלום לכלל מסקנה כי החברה, "ביקשה לקדם את נושא הקמת התחנה והייתה מוכנה לעשות את הנדרש לשם כך באותו השלב, מתוך הבנה, ידיעה ובטחון שהנתבע", המושב, "ישיב לה את התשלום בגין התקופה שלא יעשה שימוש בתחנה על ידה" וקבע כי זה היה אומד דעת הצדדים. כלומר, התובעת תישא בתשלום דמי ההיוון עבור תקופת ההסכם והשכירות בלבד ולא עבור 49 השנים.

על פסק דין זה הגיש המושב ערעור לבית המשפט המחוזי.

בראשית פסק דינו בערעור מסביר בית המשפט כי ההסכם נחתם בשנת 2001, לפני כניסתו לתוקף של תיקון סעיף 25 לחוק החוזים, בו נקבע כי "חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות העניין, ואולם אם אומד דעתם של הצדדים משתמע במפורש מלשון החוזה, יפורש החוזה בהתאם ללשונו". על ההסכם בעניינו חלה הלכה המכונה בשם "הלכת אפרופים" אשר קבעה כי פירוש חוזה יעשה, בראש ובראשונה, לפי תכליתו הסובייקטיבית - לפי כוונתם המשותפת של הצדדים, כפי שזו עולה מנוסחו ומנסיבות כריתתו.

מכאן ממשיך בית המשפט וסוקר את השינויים שחלו בטיוטות השונות של ההסכם וקובע כי למקרא הוראת סעיף 11א להסכם על גלגוליו נהיר הוא כי בו עוגנה הסכמת הצדדים בנושא תשלום ההוצאות הכרוכות בשינוי ייעוד המקרקעין והקמת התחנה, ובכללן דמי ההיוון בגין תקופת החכירה שתקבע. בעוד שבתחילת המו"מ (שתי הטיוטות הראשונות)  ביקשה החברה לחלוק עם המושב תשלומן של הוצאות אלה, שאף בעיניה נתפסו כהוצאות "חד פעמיות", אשר מחלקן למצער "יהנה" המושב גם לאחר תום תקופת השכירות, הרי שהדבר לא זכה בסופו של יום להסכמתו של המושב. כך, סעיף 11א בשתי הטיוטות הראשונות בו סוכם על חלוקת התשלומים בין המושב והחברה, הוחלף בנוסח המצוי בהסכם שנחתם בו מופיעה התחייבותה של החברה לשאת בכל אותם תשלומים. לצד אותה התחייבות הוענקה לחברה הזכות הבלעדית להשתחרר מהתחייבויותיה על פי ההסכם, ככל "שהסכום הכולל של התשלומים (לרבות דמי ההיוון הנזכרים בו) עולה על הסכום שהיא מוכנה להשקיע בנושא זה".  מנגנון זה נדרש נוכח העובדה כי סך ההוצאות הכולל לא היה נהיר עד תום באותה עת והצדדים ביקשו לקדם פני אפשרות שיהיה בו כדי לטרוף את הקלפים כולם, כך שהעסקה לא תהא כדאית עוד לחברה.

בעדותו של נציג המושב הובהר כי השינוי בנוסח הסעיף  ביטא את החלטתו הנחרצת של המושב שלא לשאת בתשלום כלשהו ובלשונו. בית המשפט המחוזי קבע כי נוכח עמדה זו של המושב, לא היתה כל מניעה מלפני החברה לדרוש לגרוע באופן ברור ומפורש מהתחייבותה בסעיף 11א תשלומים שלשיטתה היה על המושב לשאת בהם מהטעם שיזכו אותו בהנאה בחלוף תקופת השכירות או לחילופין להסדיר מנגנון של התחשבנות/שיפוי בגינם.

תחת אלה, כאמור, הוספה הוראה להסכם בו עוגנה זכותה של החברה להשתחרר מההסכם, ללמדנו שהעדפת הצדדים היתה להסדר דיכוטומי – החברה תישא במלוא התשלומים הנזכרים בסעיף 11א כתשלום "חד פעמי" או שתשתחרר מההתקשרות כולה.

יצוין שופטי הערעור לא היו תמימי דעים אך לבסוף תמכה דעת הרוב בנימוקים שפורטו לעיל וקבעה כי יש לקבל את הערעור להורות כי את החסר בהסכם יש להשלים בקביעה לפיה על החברה לשאת במלוא דמי ההיוון ששולמו על ידה בהתאם לחוזה החכירה שנחתם (49 שנה), ללא כל תלות וקשר לתקופת השכירות (25 שנה).

ע"א (מחוזי ת"א) 6042-07-19 צפריה-מושב עובדים להתיישבות דתית שיתופית בע"מ נ' אופריין תחנות דלק בע"מ (פורסם בנבו, 02.09.2020)

המידע המופיע הוא כללי בלבד ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת או ייעוץ מוסמך.

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.