הדפס עמוד זה

טיוטת תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים, מוצרי צמחים, נגעים ואמצעי לוואי) (תיקון מס' 2), התשפ"ב-2022

20 פבר 2022

סעיף 2 לחוק הגנת הצומח, התשט"ז-1956, מסמיך את שר החקלאות ופיתוח הכפר, ככל שראה צורך בכך כדי למנוע נגעים והתפשטותם להתקין תקנות שעניינן, בין היתר, לאסור, להגביל או להסדיר ייבואם וייצואם של צמחים. מכוח סמכות זו התקין שר החקלאות ופיתוח הכפר את תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים, מוצרי צמחים, נגעים ואמצעי לוואי), התשס"ט-2009, שבמסגרתן נקבע המנגנון לפיקוח על ייבוא צמחים לישראל. ברירת המחדל כיום בתקנות היא שמלבד לגבי מוצרים שנקבע לגביהם במפורש אחרת, יבוא של צמחים טעון רישיון ממנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

בהתאם להחלטת הממשלה מס' 213 בנושא "תכנית להגברת התחרות בחקלאות ותיקון החלטת ממשלה" מיום 1.8.21 (להלן – החלטת הממשלה), מוצע לתקן את ברירת המחדל הקבועה בתקנות כאמור ולקבוע כי ניתן יהיה לייבא ירקות ופירות ללא רישיון ביבוא מסחרי אלא בכפוף לתעודת בריאות ולהצהרה כי המשלוח עומד בדרישות הפיטוסניטיריות של ישראל.

מטרת התקנות המוצעות ליישם את החלטת הממשלה ולשנות את מנגנון ברירת המחדל לפיקוח על יבוא צמחים לישראל, בכל הנוגע לפירות וירקות טריים ביבוא מסחרי.

בטיוטת תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים, מוצרי צמחים, נגעים ואמצעי לוואי) (תיקון מס' 1), התשפ"ב-2022, המפורסמת להערות הציבור במקביל לטיוטת תקנות זו, מוצע לתקן את תקנה 2 לתקנות העיקריות, שעניינה "יבוא צמחים, מוצרי צמחים, נגעים ואמצעי לוואי". תקנה זו קובעת את המסלולים השונים במסגרתם ניתן ליבוא, ובה נקבע בסעיף קטן (ב) כי ברירת המחדל, למעט חריגים שמפורטים בהמשך התקנה, היא לייבא ברישיון מאת המנהל.

בהתאם להחלטת הממשלה 213, מוצע להוסיף לתקנה את תקנת משנה 2(ב1), הקובע ברירת מחדל שונה לפירות וירקות טריים למאכל. יבואם של מוצרים אלה, ככלל, למעט חריגים מסוימים, לא יהיה טעון רישיון, וניתן יהיה לייבאם בצירוף תעודת בריאות בנוסח הקבוע בתוספת הרביעית, בה מפורטים התנאים עליהם תידרש מדינת המקור להצהיר בתעודה.

בהתאם להחלטת הממשלה 213, מובהר בתקנת משנה 2(ב1) כי ברירת המחדל השונה (שמשמעה יבוא שאינו טעון רישיון), לא תחול על פירות וירקות טריים המיובאים במטען יד של נוסע, וכן לא תחול על פירות וירקות שיפורטו בתוספת התשיעית. כלומר, על טובין אלה, תחול ברירת המחדל הקודמת החלה לגבי כל יתר הצמחים, של יבוא ברישיון.

מטרתו של התיקון המוצע בטיוטת תקנות זו, היא לקבוע את התוספת הרביעית ואת התוספת התשיעית האמורות לעיל.

נודה על קבלת הערותיכם עד ליום ז באדר ב, התשפ"ב 20/3/2022 בשעה 23:59 (הארכה של 10 ימים).

לעיון בפרסום והעברת הערות

עודכן לאחרונה ב ראשון, 13 מרס 2022 09:37