שירותי קטיף הדובדבנים שניתנו לאגודה הינם בבחינת "מיקור חוץ לגיטימי" / איילת רייך-מיכאלי, עו"ד

איילת רייך-מיכאלי, עו"ד איילת רייך-מיכאלי, עו"ד

אותו עניין החל כאשר ביום 1.6.16 נפל עובד מסולם במהלך קטיף דובדבנים במטע השייך לאגודה שמשרדי ייצג. העובד, פלסטינאי המתגורר בשטחי הרשות, הגיש תביעה לביטוח לאומי לתשלום תגמולי ביטוח. המל"ל מצידו הגיש הודעה לצד שלישי כנגד מספר נתבעים, ביניהם האגודה, בטענה כי הם היו המעסיקים של העובד במשותף, ובשעה שלא שולמו בגינו דמי ביטוח לאומי זכאי המל"ל לשיפוי מהם בגין התגמולים שישולמו לעובד.

בנסיבות אלו, השאלה המרכזית שעמדה להכרעה בפני בית הדין היתה מי היה מעסיקו של העובד?

אנו טענו כי בפסיקה נקבעו מבחנים לבחינת מיהו המעסיק במקרה כזה ובהם זהות המקבל לעבודה, המסדיר את תנאי הקבלה, המשבץ את העובד, הקובע את מכלול תנאי עבודתו ותנאי שכרו והתנאים הנלווים, מי שחייב לשאת בתשלום שכרו ובידו הכוח לפטרו ועוד. על פי מבחנים אלה, כך טענתי, לא חלים יחסי עובד ומעסיק בין האגודה ובין התובע וכי מעסיקיו היו הנתבעים הנוספים שהינם קרובי משפחה שנתנו  שירותי קטיף דובדבנים לאגודה באמצעות עובדים שגייסו מהרשות הפלסטינאית. כלומר, טענת האגודה היתה כי היא נעזרה במיקור חוץ אותנטי ולגיטימי לעניין הקטיף. הנתבעים הנוספים טענו מנגד כי הם כלל לא מכירים את התובע, ולמעשה הם כלל לא פועלים לגיוס עובדים מהשטחים אלא מעסיקים עובדים ישראלים בלבד. הנתבעים טענו כי האגודה היתה המעסיקה של התובע, וזאת בין השאר על בסיס  טענתו של התובע עצמו כי נציגי האגודה הם אלו שנתנו לו הוראות ופיקחו עליו במהלך הקטיף.  

בתיק התקיימו מספר דיוני הוכחות בהם נחקרו עדי הצדדים ובסופו הגישו הצדדים סיכומים מפורטים בכתב.

לשמחתי, דחה בית הדין לחלוטין את טענות הנתבעים הנוספים וקיבל את גרסת האגודה במלואה. כך, בית הדין קבע כי עדויות נציגי האגודה היו קוהרנטיות ולפיהן המעורבות היחידה של האגודה היתה בבדיקה טכנית ביטחונית של קצין הבטיחות את תעודות הזהות וההיתרים של העובדים. פרט לכך לא  היתה לאגודה כל מעורבות בבחירת העובדים, בשיבוצם, בהבאתם או בפיטוריהם, היא לא היתה אחראית על התנהלותם בעת הקטיף, ונוכחות נציגיה בשטח היתה רק לצורך מתן הוראות למנהל העבודה מטעם הנתבעים הנוספים אשר נתן את ההוראות לפועלים ולמעשה ניהל את הפועלים בפועל בשטח. כלומר, קובע בית הדין, אף לא אחד מהבחנים שנקבעו בפסיקה לקיומם של יחסי עובד מעביד מתקיים לגבי האגודה. גם בעניין הטענות כי נציגי האגודה פיקחו על התובע קיבל בית הדין את טענות משרדי כי מדובר היה בפיקוח לגיטימי שכל מזמין מוצר או שירות רשאי ואף חייב לפקח על מה שמקבל, גם אם נעשו  באמצעות מיקור חוץ. בית הדין קבע עוד כי הוכח שהאגודה פעלה בתום לב, תוך אילוץ של העדר יכולת לגייס עובדים כלל.  בית הדין מציין כי הוכח להנחת דעתו, כי אלמלא צורת מיקור חוץ זו היה על האגודה לוותר על גידול הדובדבנים כליל כאשר מדובר בקטיף של חודש, רצוף ואינטנסיבי, של מאות עובדים בכל יום ובהעדר קיומו של קבלן כוח אדם לקטיף, לא ניתן בכלל היה לקיים את הקטיף (שעה שלא ניתן לגייס עובדים ישראלים לעבודת הקטיף באזור זה). בית הדין קובע כי האגודה שילמה סכום ניכר לקבלן באופן שלו היה מעביר אותו לעובד, אף אם היה נוטל עמלה לעצמו, לא היה בכך כדי לקפח את העובדים או לעקוף חובות תשלום מינימלי וזכויות.

בית הדין דוחה את גרסת הנתבעים הנוספים כי העסיקו רק עובדים ישראלים, בין השאר לאור תכתובות ווטסאפ שהציגו נציגי האגודה, בהם נראו הנתבעים הנוספים שולחים אל נציגי האגודה צילומי תעודות זהות של עובדים פלסטינאים וכמענה מקבלים תשובות האם יש לאותם עובדים אישורים ביטחוניים אם לאו. תכתובות אלו הוכיחו כי הנתבעים גייסו עובדי פלסטינאים לעבודות הקטיף.

בית הדין השתכנע כי הנתבעים הנוספים הם אלו שגייסו את העובדים לשם הקטיף באגודה, הם אלו שהיו אחראים עליהם והם אלו ששילמו את שכרם. בגין פעולות אלו קיבלו מהאגודה תמורה קבלנית. האגודה לא היה מעורב בגיוס התובע או עובדים אחרים, לא היה לו שיקול דעת בבחירת התובע, לא ראיין אותו, לא שיבץ אותו וכך גם לגבי עובדים אחרים. האגודה לא הכשיר את העובדים, לא הדריכם, לא נתן להם הנחיות, ובוודאי שלא הוסמך להפסיק עבודתו של מי מהעובדים לרבות התובע.

לסיכום קובע בית הדין, כי האגודה היתה מזמין במיקור חוץ אותנטי ואילו הנתבעים הנוספים היו בגדר הקבלן  המעסיק את כלל הפועלים בקטיף, ישראלים ופלסטינים כאחד. לפיכך, דרישת הביטוח הלאומי מהאגודה  לתשלום התגמולים נדחית, ומתקבלת לעניין הנתבעים הנוספים.

* ב"ל (אזורי י-ם) 14457-03-17 עותמאן הזאלין - המוסד לביטוח לאומי (טרם פורסם, 29.7.21)

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.