עוד הפסד לתעשיה המקומית מול היבוא מחו"ל של רשתות המזון

בית המשפט המחוזי בירושלים דחה עתירה שהגישה חברת פרי הגליל נגד ייבוא שעועית קפואה במכסות פטורות ממכס לשנת 2021.

העתירה של פרי הגליל הוגשה כנגד מדינת ישראל רשת יוחננוף, רשת רמי לוי וחברות נוספות, בטענה כי בהליך התחרותי שעניינו חלוקת מכסות יבוא פטורות ממכס נפלו פגמים מהותיים המחייבים את ביטולו ועריכתו מחדש. פרי הגליל העלתה בעתירה גם טענות שנוגעות לעצם חלוקת מכסות יבוא פטורות ממכס. לטענתה, להליך התחרותי אין יכולת להביא להוזלת מחירי השעועית הקפואה לצרכן וההליך פוגע בייצור המקומי, בתעשייה המקומית, בספקים בינוניים וקטנים ובתחרות.

בית המשפט דחה בקשה של ארגוני חקלאים להצטרף לעתירה מכיוון שהאינטרסים שביקשו לייצג זהים לאלה שביקשה פרי הגליל לייצג וכן מן הטעם שעיקר הטיעון שביקשו להביא לפני בית המשפט למעשה איננו נוגע להליך התחרותי מושא העתירה אלא לנושא רחב ממנו – הפגיעה בייצור המקומי.

בית המשפט הטיל ספק בזכות העמידה של פרי הגליל, שכן היא לא הגישה הצעה בהליך התחרותי והיא אף מתחרה עסקית של מציעים פוטנציאליים בהליך. בית המשפט התייחס לכך שמהמסמכים שהוגשו נראה בבירור שעניינה של העותרת סעד של ביטול ההליך התחרותי מבוסס על אינטרס כלכלי חיצוני – הגדלת כוחה בשוק השעועית הקפואה, ולא תיקון ההליך התחרותי כך שיהיה הוגן וראוי יותר.

בית המשפט קבע כי פרי הגליל השתהתה והגישה את העתירה לאחר שהזוכות הסתמכו בתום לב על זכייתן, התקשרו בהסכמים עם ספקים ושינו מצבן לרעה. בהקשר זה צוין כי פרי הגליל היתה מודעת להליך התחרותי הקודם שהתקיים בשנה שעברה, ונראה שפרי הגליל התנגדה למדיניות משרד הכלכלה וועדת המכסות לאורך השנים.

בית המשפט קבע כי דינה של העתירה להידחות גם לגופה, בהיעדר עילה להתערב בהליך התחרותי. במוקד הדיון בטענות העותרת, ההלכה הפסוקה כי בית משפט זה אינו מחליף את שיקול דעת ועדת המכרזים בשיקול דעתו, וכי גם לו נפל מסוים בהליך התחרותי, אין בהכרח שהדבר יביא לביטול, המהווה סעד קיצוני.

בית המשפט דחה את טענותיה של פרי גליל לפגמים שנפלו בפרסום ההליך התחרותי. נקבע כי ההליך התחרותי ההליך נשוא העתירה הוא הליך תחרותי למתן רישיון לייבא שעועית קפואה בפטור ממכס ולא מכרז לפי סעיף  2לחוק חובת מכרזים, התשנ"ב - 1992. ככזה, החוק והתקנות שהותקנו מכוחו לא חלים עליו, אלא כללי המשפט המינהלי.

בית המשפט גם דחה את הטענה כי התנאים בהליך התחרותי המחייבים נקיבת מחיר לצרכן ברשת קמעונאית גדולה מפלים בין מי שהם קמעונאיים בעצמם למציעים פוטנציאליים אחרים ויוצרים כביכול יתרון פסול למציעים שהם רשת קמעונאים גדולה. ביהמ"ש מסביר כי זוהי הדרך שנבחרה להוזיל את יוקר המחייה באמצעות מכסות יבוא בפטור ממכס. השיקולים שיש לשקול בהליך התחרותי לפי חוזר מנכ"ל משרד הכלכלה 15 2.7 כוללים שיקולי מדיניות על מנת להעדיף יבואנים אשר יוכלו להתחייב על מחיר נמוך יותר לצרכן ולהעדיף מכירה ישירה לצרכן תוך חשיבות למחיר בו נמכר המוצר לצרכן בחלוקת מכסות ייבוא.

בית המשפט דחה את הטענה שבהליך התחרותי לא ניתן משקל ראוי והולם לפגיעה כתוצאה ממנו בייצור המקומי והתעשייה המקומית וכן בספקים בינוניים וקטנים ובתחרות ולחשש שהמחיר יישחק עד כדי אובדן הכדאיות הכלכלית, באופן בלתי מידתי ומעבר לנדרש. מבחינת בית המשפט, גם טענות אלו חותרות תחת תכלית ההליך התחרותי שנועד להגביר את התחרות בשוק השעועית הקפואה ולהוזיל את המחירים. ההליך התחרותי הוא תולדה, זו השנה השנייה, של הסכמי סחר בינלאומיים עליהם חתומה המדינה.

בית המשפט הוסיף ודחה את טענת פרי הגליל שלפיה ההליך התחרותי כביכול לא מוביל להוזלת המחירים לצרכן. בית המשפט אף התייחס לכך שטענה זו, למעשה, מנוגדת לטענת פרי הגליל עצמה שלפיה ההליך התחרותי מביא להוזלת המחירים באופן הפוגע בייצור המקומי והתעשייה המקומית.

בתגובה אומר עו"ד מנחם אברמוביץ, שותף במשרד עו"ד המבורגר עברון, בא כוחה של רשת יוחננוף ובניו כי ההליך התחרותי המקנה לרשתות המזון אפשרות לייבא שעועית בפטור ממכס מביא להגברת התחרות והוזלת המחיר לצרכנים. בית המשפט ראה לנכון בסופו של דבר להגן על האינטרס הציבורי של הפחתת יוקר המחייה, ועל משתתפי ההליך שהסתמכו בתום לב על זכייתם בהליך והוציאו הוצאות לשם מימוש הזכייה.

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.