הדפס עמוד זה

התראה על קיומה של אסיפה כללית באגודה שיתופית / איתן מימוני, עו״ד

איתן מימוני, עו״ד איתן מימוני, עו״ד

עניינה של המרצת הפתיחה הינה טענה מטעם מרדכי אדלר (להלן: "המבקש") להארכת טווח הזמן הקבוע בתקנון משואות יצחק (להלן: "האגודה") להודעה על כינוס אסיפה כללית, כאשר האגודה מסרבת לבקשה זו עקב טווח הזמן הקבוע בתקנון.

רקע:

המבקש פנה לבית המשפט בטענה כי יש להאריך טווח הזמן הקבוע בתקנון האגודה להודעה על כינוס אסיפה כללית מ-48 שעות לשבועיים. המבקש מבסס את טענתו על היקף העסקים הרחב של האגודה (כמעט 1.8 מיליארד ₪) ושעל כן יהיה זה מורכב לכל חבר ללמוד ולהכין את החומרים הנדרשים על מנת להגיע לכדי החלטה מושכלת באסיפה תוך 48 שעות. לטענתו, אי הסכמה להארכת טווח הזמן תהווה חוסר תום לב במקרה הנ"ל. בנוסף, מבסס המבקש את טענתו על תקנה 5(ד) לתקנות הרשויות החלה על אגודה שיתופית המונה למעלה מ200 חברים ולפיה רשאית אגודה שיתופית לפרסם הודעות על מועד, מקום וסדר היום של האסיפה לפחות שבועיים מראש ובשני עיתונים יומיים. כיוון שהאגודה מונה יותר מ200 חברים רואה אותה המבקש כמחויבת לתקנה ולכן קמה עליה חובה להודיע על קיום אסיפה לפחות שבועיים טרם כינוס האסיפה בשני עיתונים יומיים.

מנגד טוענת האגודה כי בהתאם לתקנה 5(ג) לתקנות הרשויות, לאגודה שיתופית ישנן מספר דרכים חלופיות להודיע על כינוס אסיפה ולכן היא אינה מחויבת להודיע על כך דווקא בשני עיתונים יומיים. בנוסף טוענת האגודה כי תקנה 5(ד) לתקנות הרשויות קובעת כי אגודה שיתופית רשאית לפעול בהתאם לתקנה ולא מוטלת עליה חובה לעשות כן ולכן היא אינה חייבת להודיע בדבר כינוס אסיפה שבועיים טרם קיום האסיפה. טענה אחרונה שמעלה האגודה בנושא היא שמתן הסעד המבוקש, כלומר שינוי תקנון האגודה, על ידי בית המשפט תהווה חקיקה שיפוטית, שכן ישנן דרכים סדורות בהן ניתן לשנות את תקנון האגודה.

עוד יש לציין כי המרצת הפתיחה הוגשה גם כנגד רשם האגודות השיתופיות, אך זה תמך בטענות האגודה.

דיון:

בית המשפט הכריע כי תקנה 5(ד) לתקנות הרשויות אכן מטילה על אגודה שיתופית המונה למעלה מ200 חברים רשות בנגוע להודעה טרם כינוס האסיפה אך לא חובה ועל כן האגודה איננה חייבת לשנות את טווח הזמן הקבוע בתקנון להודעה על כינוס אסיפה כללית. בנוסף קבע בית המשפט כי המבקש רשאי לכל היותר לפעול במטרה לשינוי בתקנון בהתאם למנגנונים הקבועים בו.

סיכום:

התביעה נדחית.

המבקש יישא בהוצאות האגודה השיתופית בסך של 18,000 ₪.

לפנים משורת הדין המבקש לא יישא בהוצאות רשם האגודות השיתופיות.

ה"פ (ב״ש) 38420-11-20 אדלר נ' משואות יצחק מושב שיתופי, פס״ד מיום 20/06/21

מידע נוסף

  • הערת מערכת:

    מאמרים המפורסמים באתר האיחוד החקלאי על ידי אנשי מקצוע מייצגים את דעתם בלבד, אינם מהווים חוות דעת משפטית (אלא אם נאמר במפורש) ואינם מייצגים את עמדת תנועת האיחוד החקלאי .
    לפרטים נוספים ותגובות ניתן לפנות לכותב המאמר בהתאם לפרטיו המפורטים לעיל.

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

עודכן לאחרונה על ידי איתן מימוני, עו״ד

פריטים קשורים