הדפס עמוד זה

הגוף האחראי על אישור גידול קנאביס באגודה שיתופית (עדכון לאור פסיקה בערעור בעליון) / איתן מימוני, עו״ד

איתן מימוני, עו״ד איתן מימוני, עו״ד

עניינה של המרצת הפתיחה הינה טענה מטעם מר אביחי קוך (להלן: "התובע") לפיה הגוף האחראי לדון בבקשתו לגידול קנאביס רפואי בשטחי המושב תקומה (להלן: "האגודה") הינו וועד ההנהלה. לעומת זאת סוברת האגודה כי הגוף המוסמך לדון בבקשה זו הינה האסיפה הכללית.

רקע:

התובע הינו חבר באגודה השיתופית ומחזיק בחלקה בשטח האגודה המצויה בבעלותו והוא בעל זכויות בה. התובע עוסק בחקלאות אורגנית ובמשך שנים פעל לשם קבלת אישורים מתאימים לצורך הקמת חוות קנאביס בחלקה המדוברת.

לאחר קבלת האישורים המתאימים ממשרד הבריאות, פנה התובע ליו"ר וועד האגודה באותה העת על מנת לבחון כיצד ניתן להוציא את הפרוייקט לפועל, בידיעה כי היו"ר מתנגד באופן נחרץ להקמת מיזמי קנאביס בתחומי המושב. בהמשך לכך התכנס הוועד והחליט כי ישנה אפשרות לתובע לגדל קנאביס בחלקה המדוברת, אך היו"ר נמנע מלחתום על אישור הבקשה בטענה כי יש צורך גם באישור של הוועד המקומי.

לאחר מכן התקבלו באגודה מכתבים מטעם מנהל אשכול הפיקוח באגף לאיגוד שיתופי במשרד הכלכלה ולפיהם יש צורך לכנס את האסיפה הכללית לצורך קבלת החלטה בדבר מדיניות הקמת מיזמי קנאביס באגודה. עקב הסירוב המעשי של האגודה לאשר את בקשת התובע, חרף החלטת וועד האגודה, פנה התובע לאגף לאיגוד שיתופי במשרד הכלכלה והתעשייה בשאלה בידי מי נתונה הסמכות לאשר גידול קנאביס בתחום האגודה.

לאחר סקירת עמדות הצדדים החליטה המחלקה המשפטית של האגף לאיגוד שיתופי במשרד הכלכלה והתעשייה כי הסמכות בדבר הנושא של הפרק הינה בידי וועד האגודה. קביעה זו התבססה על שני סעיפים בתקנון באגודה ולפיהם כלל ההחלטות המהותיות האגודה יתקבלו באסיפה הכללית וכי וועד ההנהלה ידון בכל בקשה של חבר אגודה הנוגעת למקרקעין המחוזקים על ידו.

לפי עמדת המחלקה והמשפטית והתובע, מכיוון שהשטח המדובר הינו מקרקעין המחוזקים על ידי התובע, הרי שהגוף האחראי על קבלת ההחלטה הינו וועד האגודה. מנגד טוענת האגודה כי הסעיף המדבר על אישור בקשות חברי האגודה הנוגעות למקרקעין המוחזקים על ידם מתייחס להיתרי בנייה בלבד.

אע"פ החלטת המחלקה המשפטית של האגף לאיגוד שיתופי במשרד הכלכלה והתעשייה, התכנסה האסיפה הכללית של האגודה והחליטה לאסור על גידול קנאביס בחלקת התובע. בעקבות המחלוקת בין הצדדים פנה בית המשפט לרמ"י ולמשרד החקלאות על מנת שימסרו את דעתם בנושא. עמדתם של אלה הייתה כי הם רואים בגידול קנאביס רפואי כגידול חקלאי לכל דבר ועניין ובנוסף הם ממליצים ומעודדים הקמת גידול חוות קנאביס בחלקה המדוברת. על כל האמור פנה התובע כנגד האגודה והוועד המקומי, בטענה לבית המשפט כי יש לקבוע שהסמכות להחליט על גידול קנאביס בחלקה מוקנת לוועד האגודה ולא לאסיפה הכללית. מנגד טוענת האגודה כי בנסיבות העניין אין זה הולם שוועד האגודה יקבל החלטה עצמית לנושא שעל הפרק.

דיון:

בית המשפט הכריע כי את הסעיף בתקנון האגודה לגבי כך שהחלטה בדבר בקשה של חבר אגודה הנוגעת למקרקעין שברשותו תבוא לפני וועד האגודה, ניתן לפרש בצורה אחת והיא שהסמכות לדון בכל בקשה הנוגעת למקרקעין המוחזקים על ידי חבר אגודה הטעונה בהסכמת האגודה, תידון על ידי וועד ההנהלה. ובשל כך וועד האגודה הוא הגוף האחראי לקבל החלטה בנושא זה.

בנוסף, מכיוון שכבר נקבעה החלטה על ידי הוועד, התעלמות מקביעה זו עולה לכדי חוסר תום לב מצד האגודה, שהרי אילו מלכתחילה האגודה הייתה טוענת כי הקמת חוות קנאביס בשטח המדובר צריכה את אישור האסיפה הכללית, האגודה לא הייתה מכנסת את הוועד לדון בנושא אלא את האסיפה הכללית.

סיכום:

העתירה מתקבלת.

בית המשפט הורה על בטלות החלטת האסיפה הכללית בדבר נושא גידול הקנאביס בתחום האגודה ובנוסף בית המשפט הורה על וועדת האגודה לדון בבקשת התובע למתן אישור למיזם גידול הקנאביס תוך 45 יום.

המשיבות יישאו בהוצאות התובע בסך של 15,000 ₪.

עדכון פסיקה:

הוסכם בין הצדדים כי בקשת התובע תתקבל בוועד ההנהלה של האגודה וזאת בתוך 30 ימים מיום שבו תוגש הבקשה הנדרשת. בהסכמה שהושגה בין הצדדים ייפסקו לזכות התובע הוצאות ושכר טרחת עורך-דין בסך 10,000 ש"ח.

 

 

ה"פ (ב״ש) 57624-08-20 קוך נ' תקומה מושב עובדים, פס״ד מיום 07/07/21

ע״א 5804/21 תקומה מושב עובדים של הפועל המזרחי להתיישבות שיתופית בע״מ נ׳ אביחי קוך ואח׳, פס״ד מיום 03/10/22

מידע נוסף

  • הערת מערכת:

    מאמרים המפורסמים באתר האיחוד החקלאי על ידי אנשי מקצוע מייצגים את דעתם בלבד, אינם מהווים חוות דעת משפטית (אלא אם נאמר במפורש) ואינם מייצגים את עמדת תנועת האיחוד החקלאי .
    לפרטים נוספים ותגובות ניתן לפנות לכותב המאמר בהתאם לפרטיו המפורטים לעיל.

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

עודכן לאחרונה על ידי איתן מימוני, עו״ד

פריטים קשורים