הדפס עמוד זה

תיקוני חקיקה מוצעים בחוק לעידוד השקעות הון ובפקודת מס הכנסה

12 אוג 2021

בהמשך לחוזרנו מספר 92/21, ברצוננו לעדכנכם, כי משרד האוצר פרסם הצעות לתיקוני חקיקה נוספים, במסגרת חוק ההסדרים, בחוק לעידוד השקעות הון ובפקודת מס הכנסה.

בחוזר תזכירי החוק שפורסמו, כפי שצפויים לעלות על סדר יומה של ועדת השרים המיוחדת לעניין התכנית הכלכלית לשנים 2022-2021, לאחר המועד האחרון למתן הערות הציבור:
- תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקון חוק לעידוד השקעות הון) - מיסוי הכנסות צבורות.
- תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקון פקודת מס הכנסה) - מסים (חלק ב').

לחוזר ברית פיקוח

עודכן לאחרונה ב ראשון, 15 אוגוסט 2021 10:01

פריטים קשורים