על אחריות מעסיק לעניין בטיחות בעבודה / שמואל גלנץ, עו״ד

שמואל גלנץ, עו"ד שמואל גלנץ, עו"ד

"רשלנות

  1. עשה אדם מעשה שאדם סביר ונבון לא היה עושה באותן נסיבות, או לא עשה מעשה שאדם סביר ונבון היה עושה באותן נסיבות, או שבמשלח יד פלוני לא השתמש במיומנות, או לא נקט מידת זהירות, שאדם סביר ונבון וכשיר לפעול באותו משלח יד היה משתמש או נוקט באותן נסיבות – הרי זו התרשלות; ואם התרשל כאמור ביחס לאדם אחר, שלגביו יש לו באותן נסיבות חובה שלא לנהוג כפי שנהג, הרי זו רשלנות, והגורם ברשלנותו נזק לזולתו עושה עוולה."(1).

זהו הסעיף בפקודת הנזיקין שמכוחו חייב בית משפט השלום מעסיק שעובדו נפגע בעבודה.

מעשה שהיה כך היה(2) ...

התובע עסק בחיתוך ברזל באמצעות מסור (גם - משור). הפעולה מתבצעת ע"י הרמה ידנית של המסור, משיכת הברזל עד לשבלונה ואז לחיצה על כפתור והמסור יורד וחותך את הברזל. במקרה עילת התביעה, כך טען התובע, ארעה תקלה. בזמן שהמסור היה מורם והתובע משך את הברזל לשבלונה נפל המסור וחתך אצבעו של העובד. עקב כך הוכרה לתובע נכות בשיעור 7%.

בניגוד לכל מחלוקת שבין עובד למעביד שמתבררת בבית הדין לעבודה כאן נדונה תביעת נזיקין וככזו, כחריג, אין המחלוקת מתבררת בבית דין לעבודה אלא בבית משפט אזרחי רגיל.

בדיון בבית משפט השלום נדונו 2 עניינים: האחד אחריותה של הנתבעת, היא המעסיקה. השני אחריותם של חברת הביטוח וסוכן הביטוח בנסיבות המקרה.

לעניין הראשון, אחריות הנתבעת, טען התובע כי המכונה אותה הפעיל היתה לא בטיחותית משום שלא היתה מצויידת במגן או בגוף מפריד בין המסור למפעיל. התובע גם טען כי לא קיבל כל הדרכה בטיחותית לפני כניסתו לעבודה בנתבעת.

הנתבעת מנגד טענה כי לתובע ניסיון קודם וכי קיבל הדרכה והסמכה בכל התחומים הקיימים במפעל וכן קיבל הדרכות תקופתיות.

בעניין השני, הביטוח, הוכחה התכתבות בין הסוכן לחברת הביטוח בעניין של הנתבעת ואף נופקה טיוטת פוליסה.

הנתבעת טענה כי שילמה את פוליסת הביטוח באמצעות סוכן הביטוח. התברר כי התשלומים ששילמה הנתבעת אכן הועברו לסוכן הביטוח, הם אף נפרעו אלא שלא הגיעו לייעדם – חברת הביטוח.

בהכרעתו ניתח בית המשפט את האירוע ואת מידת האחריות של כל צד.

בית המשפט קבע שלמעביד יש חובה מוגברת כלפי עובדיו. מעביד ומי שאחראי על הבטיחות במקום העבודה חייב ליצור מקום עבודה בטוח ולספק כלים בטוחים. כמו כן על המעסיק חובה לפקח ביעילות וברצף שהעובדים נוקטים את אמצעי הזהירות הנדרשים. המעסיק חייב לעדכן את העובדים בדבר הסיכונים בעבודה ולהדריכם כיצד להמנע מסיכונים.

בית המשפט נסמך על שנקבע בפס"ד בבית המשפט העליון(3): "המעביד אינו יוצא ידי חובתו אך מעצם אספקת האמצעים המגינים והעברת ההדרכה, עליו לפקח באופן יעיל על ביצוע ומילוי כל ההנחיות". בית המשפט הוסיף כי מעביד אינו יכול להסתפק בהנחה שהעובדים ישמרו על עצמם – מעסיק חייב לצפות גם מעשה רשלני של עובד אף כשהעובד מודע לסכנה שבמעשהו.

בית המשפט קבע כי אי כיבוי המסור בעת משיכת הברזל אותו התכוון לחתוך כהתנהלות קבועה ולא חד פעמית, תרם לקצב העבודה ולתפוקות מוגברות. הנתבעת הפיקה מכך תועלת. בנוסף, ובעיקר לנוכח העדר אמצעי מיגון והפרדה בין המסור למפעילו, משום כך חבה הנתבעת בהתרשלות. עם זאת קבע בית המשפט אשם תורם לתובע בשיעור 10%, שכן התובע הפר הנחיות בטיחות, הכניס ידיו מתחת למסור עת פעל מנוע המסור.

באשר לעניין אחריות חברת הביטוח קבע בית המשפט כי הנתבעת בצדק ובדין ראתה בסוכן את שלוחה ומששולמה הפרמיה לסוכן הביטוח נחשב הדבר כאילו חברת הביטוח קיבלה את התשלום ופוליסת הביטוח תקפה.

בית המשפט העיר שאמנם המבוטחת – הנתבעת - לא התעקשה על קבלת הפוליסה הסופית, הרשמית, והסתפקה בטיוטה "אך כך הם אנשי עסקים, הם עסוקים בבעיות השוטפות של העסק ולא בבירוקרטיה כזו או אחרת של חברת הביטוח".

תובנות:

חקלאים רבים המעסיקים עובדים לרבות עובדים זרים מתאילנד או מהשטחים חוטאים באי מתן הדרכות בטיחות, זו ניתנת בשפות שונות ע"י מפקחים מטעם משרד העבודה שאף מגיעים לשטח למתן הדרכות בטיחות.

עוד למדנו כי אין להסתפק בהדרכות ויש לעקוב ברציפות אחר קיום הנחיות הזהירות ע"י העובדים.

בנוסף, מיותר לציין כי קיומה של פוליסת ביטוח הוא MAST , ככל שיש לכך עלות אין לוותר עליה ולוודא קיומה. וגם, לא בכל תנאי יקבל בית משפט טענה של 'סיכום' אל מול סוכן.

  • סעיף 35 פקודת הנזיקין (נוסח חדש)
  • ת"א 45951-06-16 פלוני ה' מישב בי. אם תעשיות בע"מ , שומרה חב' לביטוח בע"מ ניתן ב-17.5.2020.
  • ע"א 663/88 שיריזיאן יהודה נ' לבידי אשקלון בע"מ

 

אין לראות באמור לעיל ייעוץ משפטי

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.