בעלי נחלה חקלאית במושב שאינם חברי האגודה השיתופית זכאים לקבלת זכויות זהות לבעלי נחלה החברים בה / איתן מימוני, עו״ד

איתן מימוני, עו״ד איתן מימוני, עו״ד

בקשה לצו הצהרתי שהגישו בעלי משק במושב גיתית אשר אינם חברי האגודה השיתופית במושב, במסגרתה ביקשו מביהמ"ש להורות לאגודה להפסיק את האפליה כלפיהם וכלפי ילדיהם לעניין חלוקת הזכויות הניתנות לכל אחד מבעלי הנחלות הוותיקים במושב.

הרקע

התובעים הם בעלי משק במושב גיתית אשר היו ממקימיו ומתגוררים בו מיום הקמתו. לטענתם האגודה השיתופית של המושב משתייכת לזרם פוליטי שהם אינם שותפים לו, ומשכך, מצאו עצמם נרדפים ומנודים ע"י האגודה ורשויותיה. לטענתם האגודה פגעה בהם כלכלית, מנעה את פיתוח המשק החקלאי שבבעלותם, מנעה את רישום בנם כבן ממשיך בנחלתם, וכן סירבה להקצות לבן אחר נחלה כבן חוזר.

עוד לטענתם, בעקבות כך ובלית ברירה, החלו התובעים לעבוד במשק החקלאי באופן עצמאי ובמנותק מהמושב, זאת כאשר במקביל, בשנת 1983 פעלה האגודה להוצאתם מחברות מתוך כוונה לסלקם מהמושב.

חרף יציאתם של התובעים מהחברות באגודה, הורתה החטיבה להתיישבות המהווה את ברת הסמכות לעניין המקרקעין במשבצת האגודה, להעמיד לרשות התובעים את אמצעי היצור והזכויות כשאר בעלי הנחלות במושב. ברם, לטענת התובעים, האגודה חזרה למנוע מהם ומילדיהם זכויות הניתנות לבעלי נחלות במעמדם. כך, מנעה האגודה מהתובעים קבלת קרקע עבור בנם כ"בן חוזר", רישום בנם כ"בן ממשיך" בנחלתם ושלילת זכויותיהם בנוגע להקצאת קרקע נוספת עבור נחלתם במושב. זאת בטענה, כי זכויות אלו אינם מגיעות להם כיוון שאינם חברי אגודה.

כנגד טענה זו טענו התובעים, כי בהחלטה 970 של רשות מקרקעי ישראל נקבע, כי אין בפרישת חבר מן האגודה השיתופית כדי לנתק את זכויותיו הקנייניות והאחרות בקשר עם הנחלה החקלאית שבבעלותו, לרבות חלוקת משאבי ייצור באופן השווה לאלו המשויכים לחברי האגודה, ומשכך על האגודה מוטלת חובה להעניק גם להם זכויות דומות.

מנגד טען המושב, כי החלטה 970 עוסקת באמצעי ייצור למשק קיים, ואולם במקרה דנן, מבקשים התובעים זכות לקבלת משק חדש עבור בנם, ועל כן אין מדובר בזכות הנכללת תחת החלטה 970. כן טען המושב, כי במקרה דנן חלה הלכת נווה אטי"ב (2189/16), לפיה חברות באגודה היא תנאי מחייב לקבלת זכויות קנייניות במשק חקלאי במושב, ומשהתובעים ובניהם לא חברי אגודה, אין הם זכאים לזכויות אלו.

יתר על כן, טען המושב טענות נוספות, לרבות כי לאגודה עומדת הזכות לתעדף בנים של חברי אגודה בקבלה למושב ובהקצאת נחלות, וכן כי התובעים מזלזלים במאפייניו הייחודיים של המושב בשעה שפעולותיו של המושב נעשות כדי לשמר את אורחותיו ע"י קבלת תושבים המתאימים לאופיו.

 

דיון והכרעה

בפתח דבריו הבהיר ביהמ"ש, כי בהתאם להחלטה 970 וכן בהתאם לפסיקה, אין כל מחלוקת כי גם לאחר הוצאתם מהאגודה, זכאים התובעים לכלל אמצעי היצור המוענקים לחברים. משכך, השאלה המצויה במחלוקת היא – האם הזכויות אותם מבקשים התובעים במסגרת הליך זה עולות בכדי "אמצעי יצור" לעניין החלטה 970?

לאחר בחינה פרטנית שלנסיבות המקרה, השיב ביהמ"ש על שאלה זו בחיוב, תוך שקבע כי במקרה דנן זכאים התובעים לקבל את הזכויות הנתבעות בהליך.

לעניין הגדלת נחלת התובעים, קבע ביהמ"ש כי במקרה דנן נהיר שמדובר בזכות הנכללת תחת אמצעי ייצור לעניין החלטה 970, וזאת כי מדובר למעשה בהרחבה שניתנה לכלל הנחלות החקלאיות בשטח המושב, ועל כן אין להפלות את התובעים ויש להעניק להם זכות שווה.

גם לעניין הענקת נחלה לבן חוזר במסגרת הרחבת המושב, נקבע כי במסגרת ההליך הוכח כי רובם ככולם של חברי המושב הוותיקים קיבלו נחלה עבור בן חוזר, זאת כאשר בפועל נחלה זו שימשה כמקור הכנסה נוסף עבורם, בשעה שילדיהם אינם מתגוררים במושב כלל. כן הוכח, כי ההתייחסות להטבה של בן חוזר היא כהטבה המוענקת לנחלת המוצא, ועל כן במקרה דנן יש לראות בהטבה זו כ"אמצעי ייצור" המגיע לתובעים.

כמו כן, קבע ביהמ"ש, כי על האגודה לפעול לרישום בן ממשיך לנחלת התובעים, זאת מכיוון ועפ"י תקנון האגודה בנים ממשיכים זכאים לקבל קרקע נוספת למגורים שגם היא במקרים רבים משמשת כהכנסה כספית נוספת למשק המוצא ולמעשה מהווה אמצעי ייצור בהתאם להחלטה 970.

סיכום

התביעה התקבלה, ביהמ"ש קבע כי התובעים זכאים לכלל הזכויות מהם נהנים שאר בעלי הנחלות הוותיקים וזאת ללא קשר לחברותם באגודה.

המושב חויב בהוצאות ושכ"ט עו"ד התובעים בסך 50,000 ₪.

ת א (שלום) (פ"ת) 16144-11-15 – ירון אביב נ' אגודה שיתופית גיתית, פס״ד מיום 13/06/19

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.