יורש חבר מושב טוענים שהמושב מסרב להעניק להם זכויות המגיעות לבעלי משק חקלאי / איתן מימוני, עו״ד

איתן מימוני, עו״ד איתן מימוני, עו״ד

תביעה שהגישו יורשים של חבר מושב מירון שנפטר כנגד המושב במסגרתה הם טוענים כי חרף העברת הזכויות במשק החקלאי של אביהם לאחד מהיורשים, המושב מסרב לשלם לו כספים המגיעים לבעלי הנחלות במושב בטענה כי הוא לא התקבל לחברות באגודה.

הרקע

התובעים הינם יורשיו של חבר מושב מירון שנפטר. לאחר פטירתו של אביהם, וכפי המתחייב מהם בהתאם להוראות חוק הירושה, הסכימו היורשים על אחד מהבנים שימונה כבן ממשיך ויקבל את הזכויות במשק החקלאי שהיה שייך לאביהם במושב.

לטענת היורשים, בהתאם להסכמתם, הם קיבלו מכתב מהאגודה המודיע להם על החלטת ועד ההנהלה של האגודה לאשר את העברת הזכויות במשק האב ליורש שהוסכם.

עוד לטענתם, בהתאם להסדר חובות שערכה האגודה לנושים שונים, חויבו בעלי המשקים להשתתף בכיסוי חובותיה של האגודה בסכומים שונים בהתאם להחלטת מפרק שמונה למושב. בהתאם לכך, שילמו גם היורשים סכום של 161,987 ₪, לדרישת המפרק. יחד עם זאת, לאחר מס' חודשים העבירה האסיפה הכללית של המושב החלטה לפיה הצטברו עודפי כספים בקופת המושב ועל כן יוחזרו לכל חבר סך של 50,000 ₪ מהכספים ששילם בגין החלטת המפרק.

יחד עם זאת, לטענת התובעים, המושב לא השיב להם את כספם כפי שהשיב לייתר בעלי הנחלות, וכן מסרב המושב לשלם להם תשלומים נוספים אותם הוא משלם לשאר בעלי הנחלות, חרף הסכמתו להעברת הזכויות כאמור. על כן, הגישו התובעים את התביעה דנן בה תבעו סך של כ- 80,000 ₪ בגין התשלומים המגיעים להם לטענתם מהמושב וכן בגין עוגמת הנפש שנגרמת להם מהתנהלותו.

מנגד טוען המושב, כי התובעים אומנם יורשים של מי שהיה חבר המושב, אולם הם עצמם אינם חברי מושב ועל כן לא מגיעות להם הזכויות של חברי המושב. כן טען המושב, כי גם היורש שנבחר כבן ממשיך, לא ביצע את המוטל עליו מול הסוכנות היהודית ורשות מקרקעי ישראל לצורך השלמת רישומו כבעל זכויות בנחלה בפועל.

עוד טען המושב, כי ההחלטה להעברת הכספים לחברי המושב, לא נעשתה לצורך השבת הכספים אשר שילמו בעלי הנחלות בהוראת המפרק, אלא נעשו כחלוקת רווחי האגודה לחבריה, וזאת עקב עודפי כספים שהצטברו בקופת המושב שמקורם מגורמים שונים כמו מכירת מניות תנובה שהתבצעה ע"י המושב.

לטענת המושב, במועד קבלת ההחלטה על תשלום הכספים לחברי המושב, אביהם של התובעים כבר לא היה בין החיים ועל כן חברותו במושב פקעה ואין לו כל זכות בחלוקת הכספים ומשכך גם ליורשיו.

דיון והכרעה

ראשית התייחס ביהמ"ש לשאלת חברותו של היורש שהוסכם להעביר אליו את הזכויות במשק האב במושב. לעניין זה קבע ביהמ"ש, כי הוראות פקודת האגודות השיתופיות קובעות שהדרך להתקבל לחברות באגודה שיתופיות מוסדרת בתקנונה. בהתאם לאמור, היה על אותו יורש להגיש בקשה ולהתקבל לחברות בהתאם להוראות המוסדרות בתקנון האגודה, ומשלא עשה כן לא ניתן לראות בו כחבר המושב והוא אינו זכאי לקבל זכויות המגיעות לחברי המושב.

ביהמ"ש המשיך לדון בשאלה האם יש לראות באותו יורש בן ממשיך. לעניין זה קבע ביהמ"ש, כי אומנם משהוסכם על ידי כלל היורשים על מינויו כבן ממשיך, הרי שאותו יורש עומד בהגדרת בן ממשיך הקבועה בתקנות האגודות השיתופיות, לפיה בן ממשיך הינו מי שמחזיק במשק חקלאי מכוח ירושה. אך משלא עשה את הפעולות הנדרשות לשם הקבלה לחברות במושב, הרי שמדובר בבן ממשיך אשר אינו חבר באגודה. משכך, אין הוא זכאי לקבל זכויות המגיעות לחברי המושב כאמור.

משביסס את קביעותיו אלה, עבר ביהמ"ש לדון בשאלת זכויותיו של היורש במשק החקלאי של האב. לצורך כך, סקר ביהמ"ש את הדין הנוגע להורשה של משק חקלאי. כאשר מדובר בהורשה בדרך של בן ממשיך, הרי שמכיוון ולבעל המשק החקלאי מוקנות זכויות של בר רשות בלבד מכוח חוזה המשבצת שנחתם בין המושב לבין הגורמים המיישבים, הרי שזכויות אלו אינן זכויות בעלות והן ניתנות להעברה בהתאם להוראות המוזכרות בחוזה המשבצת.

משכך, ומכיוון וחוזה המשבצת והנחיות הגורמים המיישבים דורשים מהבן הממשיך להתקבל כחבר אגודה ולקבל את אישורה על מנת להסדיר את רישום זכויותיו במשק החקלאי מול הגורמים המיישבים, הרי שהיה עליו לפעול לצורך כך ולהגיש בקשה מתאימה להתקבל כחבר המושב וכן לפעול להשלמת העברת הזכויות מול הגורמים המיישבים.

יחד עם זאת, קבע ביהמ"ש, כי לעניין הכספים שהוחזרו לבעלי המשקים ששילמו כספים למושב בהתאם להחלטת המפרק, יש לראות בהחלטת המושב לחלק את הכספים כהחלטה להשבת כספים לבעלי המשקים ששילמו. על כן, יש לראות את היורשים כ"חברים" לעניין תשלום הסכומים לאגודה, ובהתאם לכך הם זכאים להשבת הכספים כמו יתר בעלי המשקים במושב, ודין תביעתם לעניין זה להתקבל.

כמו כן, קבע ביהמ"ש כי יש לקבל את תביעת היורשים לתשלום פיצויים בגין עוגמת נפש, שכן המושב לא הגיב לפניותיהם הרבות, וכן מנע מהם את קבלת הכספים להם הם היו זכאים במשך זמן רב.

סיכום

לאור האמור, קיבל ביהמ"ש את התביעה באופן חלקי, וחייב את המושב לשלם ליורשים סך כולל של 74,277 ₪, בגין החזרי הכספים ששילמו וכן בגין עוגמת נפש.

כמו כן, חויב המושב בתשלום הוצאות ושכ"ט עו"ד היורשים בסך כולל של 18,000 ₪.

 

ת"א(שלום)(צפת) 20691-08-16 – ציגלר ואח' נ' מירון מושב עובדים, פס״ד מיום 03/09/18

 

בב"נ(מקומיים) (חדרה) 42891-08-15, וועדה מקומית לתכנון ובניה שומרון נ' אילן בן יוסף, פס״ד מיום 12/09/2018

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.