אנו מודיעים על פתיחת מערכת המנהלת לתוכניות ההשקעה לנקלטים חדשים המפורטות בהמשך/ תכניות אלו תתנהלנה במסלול מנהלי, בשיעור מענק 25%, המענק יהיה חייב במע"מ כדין. לא נדרש תשלום אגרה.

משרד הכלכלה והתעשייה, פרסם בדבר מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית.

המסלול יופעל באמצעות מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה והרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית.

בחוזר עיקרי המסלול.

חוזר 18/17 של ברית פיקוח

לחוזר ברית פיקוח

ב-29 בדצמבר 2016 פורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), תשע"ז-2016, במסגרתו נכללו מספר תיקונים מהותיים לחוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959.

תחולת החוק מיום ה-1 בינואר 2017.

חוזר ברית פיקוח 13/17

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

תפעול וניהול האתר - ערן שאקי 054-4731702

זוהר טבנקין 0587824237