הודעות

על המבקש לשכור קרקע חקלאית לזמן קצר בשנת תשע"ט להגיש בקשה לרשות מקרקעי ישראל (להלן – רמ"י) עד לתאריך – 15.5.2018. הבקשה תוגש על גבי 'טופס בקשה להרשאה לשימוש בקרקע חקלאית לזמן קצר למטרת מרעה ולמטרת עיבוד עונתי'. החובה על הגשת הבקשה להשכרת קרקע חקלאית לזמן קצר לשנת תשע"ט, חלה גם על מי ששוכר קרקע בשנת תשע"ח, לתקופה שמסתיימת עד לתאריך - 31.8.2018 או עד לתאריך 31.12.18, ומבקש לשכור קרקע גם בשנת תשע"ט.
מצ״ב החלטות מועצה שנחתמו / עודכנו נכון לתאריך 14/03/2018
לחקלאים המעוניינים לקבל המלצה למתן היתר לעסקת עובדים זרים לשנים הבאות. משרד החקלאות ופיתוח הכפר מתכבד להודיע בזאת על עריכת מיפוי ממוחשב במהלך 2018 של שטחי המשקים החקלאים המשמשים לגידולי הצומח. נתוני המיפוי ישמשו לצורך עריכת מפקד עובדים זרים כבסיס נתונים למתן המלצה לקבלת היתר להעסקת עבדזר בחקלאות לשנים הבאות כפי שיקבע במפקד.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237