תיקון 115 לחוק: כתבי השיפוי חוזרים / חגי שבתאי, עו״ד ולירון רז, עו״ד

חגי שבתאי, עו״ד חגי שבתאי, עו״ד

לאחרונה פורסם תיקון 115 לחוק התכנון והבניה, המקנה תוקף חוקי לכתבי שיפוי אותן דורשות הועדות המקומיות מיזם של תוכנית בגין תביעות לפי סעיף 197 לחוק (עקב פגיעה מהתכנית).

כפי שפרטנו בחוזר משרד 23/16, בית המשפט העליון קבע בפסק דין תקדימי מיום 15.12.16 בע יין ״פרחי ביקל״, כי ועדה מקומית אינה רשאית לדרוש מיזמי תכנית כתב שיפוי כתנאי לאישורה או להפקדתה.

כתב השיפוי, כזכור, מעביר ליזם את  נטל תשלום פיצויים לפי סעיף 197 לחוק (בתביעות של בעלי קרקע שנפגעו מהתכנית), ובית המשפט העליון קבע כי מדובר בחיוב כספי שמטילה הרשות על האזרח ולכן חייב להיות לו עיגון בחוק או על פיו.

המחוקק "הרים את הכפפה", ובמסגרת תיקון מספר 115 הנ"ל לחוק הוסיף את סעיף 197א המסמיך את הועדות לדרוש כתבי שיפוי, בקבעו כך:

"מוסד תכנון הדן בתכנית רשאי להתנות את הפקדת התכנית או את אישורה, בהפקדת כתב שיפוי מלא או חלקי מפני תביעות לפי סעיף 197, בשים לב, בין השאר, למהות התכנית והיקפה, למידת תרומתה לצורכי ציבור ולזהות הנהנים ממנה;"

לפי סעיף 197א(ג) ייקבע בתקנות  נוסח אחיד לכתב שיפוי (ויכול שיקבעו  נוסחים שונים לסוגים שונים של תכניות). יחד עם זאת, בסעיף 4 לתיקון לחוק  קבע כי מוסדות התכנון רשאים לדרוש כתב שיפוי עוד בטרם התקנת תקנות כאמור (כלומר, הכניסה לתוקף של התיקון לחוק היא מידית, ואינה תלויה בפרסום התקנות).

בנוסף, אף  קבעה תחולה רטרואקטיבית -
לפי סע' 5(ג) לתיקון, יראו דרישות להפקדת כתב שיפוי שניתנו לפנ י 15.12.16 (מועד פסה"ד ה "ל בע יין "פרחי ביקל") - כאילו  דרשו לפי התיקון לחוק, וכאלה שהופקדו לפני המועד הנ"ל – כאילו הופקדו מכוח דרישה לפי התיקון לחוק.

*עוה"ד לירון רז, מנהלת תחום תכנון ובניה ורשויות מקומיות במשרד.
*עוה"ד חגי שבתאי.

* האמור בחוזר אינו בגדר חוות דעת משפטית אלא מידע כללי שאינו מהווה ייעוץ משפטי מכל סוג.

1 חוק התכנון והבניה (תיקון מספר 115), התשע"ז- 2017.
2 ע"א 5958/15 פרחי ביקל בע"מ  נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון, בהרכב כבוד השופטים: י' דנציגר,  נ' הנדל וע' ברון).

חגי שבתאי, עו״ד

עומד בראש המשרד עו"ד חגי ח. שבתאי יחד עם עו"ד אריה שפירא.

המשרד מתמחה בנושאי מקרקעין, מינהל מקרקעי ישראל, אגודות שיתופיות, תכנון ובניה, עמותות, ליטיגציה וגישור.

טלפון: 972-3-5259050
פקס: 972-3-5259051
דואר אלקטרוני: info@hs-law.org .

אתר: hs-law.org

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237