התנועות המיישבות לשר האוצר : רמ"י לא מפיצה את החומר הנוגע לישיבות בזמן בניגוד לחוק ובניגוד לפסיקת בג״ץ

עו"ד דודו קוכמן, מזכ"ל תנועת כפרי האיחוד החקלאי העביר, בשם התנועות המיישבות,  את מחאתן לשר האוצר ויו״ר מועצת מקרקעי ישראל, משה כחלון, מהעובדה שרמ"י לא מפיצה את המסמכים הרלוונטים לישיבותיה בזמן בניגוד לחוק ולפסיקת בגץ.

במכתבו לשר האוצר  מביע עו"ד קוכמן בשם התנועות המיישבות שורה של הסתייגויות להצעות החלטה שידונו בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 10/05/17 .

בין היתר תעסוק המועצה בסוגית העברת בעלות בקרקע.

הטענה העיקרית של התנועות המיישבות היא לאפליה לרעה של המגזר ההתיישבותי למול המגזר העירוני.

לגבי העברת הבעלות במקרקעי ישראל: 

טוענות התנועות המיישבות כי ההצעה המעניקה הטבות בעשרות מיליארדי ש"ח לבעלי זכויות בקרקעות ומפלה לרעה באופן קיצוני את בעלי הזכויות במגזר החקלאי (מושבים קיבוצים וחבריהם).

בתנועות המיישבות דורשים "להעביר ההצעה לועדת המשנה של מועצת מקרקעי ישראל לדיון יסודי וממצה בטענות החוכרים המגזר החקלאי ולבצע את השוואת הזכויות הנדרשת. באם לא תוגש ההצעה לועדת המשנה נבקש להופיע לפני חברי מועצת מקרקעי ישראל ולהבהיר טענותינו לאפליה קיצונית וחמורה זו".

דורשים החלת ההוראה על העברת בעלות ללא תמורה עד 3 דונם למגורים באזורי עדיפות, על חלקות המגורים של כל בעלי הנחלות במושבים ובקיבוצים.

בנושא העברת בעלות ללא תמורה באזור עדיפות א' על נכסי תעסוקה שאינם עולים על 10 דונם מסבירים בתנועות המיישבות כי "סעיף 3.4.4 פוטר מכל תשלום העברת בעלות על נכס תעסוקה שאינו עולה על 10 דונם באזורי עדיפות לאומית א' בתנאי שחלפו 7 שנים מיום החתימה על חוזה החכירה ושולמו דמי חכירה מהוונים על מלא הזכויות התכנוניות בעת ההקצאה. אנו דורשים להחיל הוראה זו על נכסי התעסוקה שמקורם בשטחי משבצת של נחלות חקלאיות ובמקביל לבטל את הוראות סעיף 3.6.6 אשר אבד עליה הכלח ממועד ההחלטה הראשוני של החלטה 1185 מיום 8.2.2010 לפני יותר משבע שנים".

בסוגית העברת בעלות על נכסי מקרקעין לבניה צמודת קרקע בשטח עד דונם מזכירים בתנועות המיישבות כי "על פי הוראות סעיפים 3.5.1.1 ו- 3.5.1.2 בהעברת בעלות על שטחי מגורים לבניה צמודת קרקע בשטח עד דונם מוותר רמ"י על תשלום בגין זכויות בנייה שנוספו לאחר ההקצאה הראשונית וכן על זכויות עתידיות.

אנו דורשים להחיל הוראה זו על הקצאת מגרשים בחלקות המגורים במושבים ובקיבוצים".

בנושא העברת בעלות על השטח המיועד למגרשים בנחלה במושב קובעים בתנועות המיישבות כי "למרות שהחלטה 1185 אושרה לפני מעל שבע שנים ולמרות הוראות סעיף 3.6.6 לפיו "במידה ותאושר החלטת מועצת מקרקעי המאפשרת היוון על חלקת המגורים בנחלה, תדון המועצה בתנאים להעברת בעלות על חלקת המגורים" טרם נקבעו הוראות בנדון. אנו דורשים לקבוע הוראות אלו לאלתר".

בנוגע להעברת בעלות על קרקע שהוחכרה למטרת תעסוקה לתאגידי ישוב חקלאי, אומרים בתנועות המיישבות כי בסעיף 3.6.6 נקבע שלא ניתן להעביר בעלות ל"נכס מקרקעין שהינו מפעל שהוקם על פי החלטה של המועצה בדבר החכרת קרקע למטרת תעסוקה לישובים חקלאיים אף אם נחתם חוזה חכירה נפרד בין הרשות לבין תאגיד משותף לישוב החקלאי ולאחרים."

בתנועות המיישבות דורשים לבטל לאלתר אפליה זו ולאפשר העברת בעלות גם לנכסי תעסוקה אלו.

למכתבו המלא של מזכ״ל האיחוד החקלאי, דודו קוכמן, לשר האוצר ויו״ר מועצת מקרקעי ישראל

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237