עדכונים בתחום המים - אפריל 2017 (תקציר)

06 אפר 2017

בחוזר פרטים בדבר עדכון כללי המים וכללי התעריפים למים על ידי רשות המים והעתירה לבג"צ בעקבותיהם, עדכון על  הסדר מפורט באזור מעלה וסובב כינרת לאור שינוי במצב מקורות המים בתום עונת המשקעים ותזכורת בגין דיווחים כספיים לבעלי רישיונות הספקת מים.

חוזר ברית פיקוח מס׳ 41/17

לקריאת החוזר

עודכן לאחרונה ב חמישי, 20 אפריל 2017 14:18

פריטים קשורים

 • אפליה בתעריפי עלויות להפקה ולהולכה של מים / בועז מקלר רו"ח, אמיר כהן רו"ח, יעקב צ'סנר כלכלן

  עם אישור תיקון 27 לחוק המים פורסמו טיוטת כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה) התשע"ז -2017 לשימוע הציבור, בתיקון לחוק נקבע כי כללים אלו יתבססו על עקרונות אחידים..... ,זאת ועוד בדברי ההסבר למפיקים הפרטיים נרשם כי תעריפי ההולכה נקבעו במתכונת הדומה לזו הקבועה בכללי המים (תעריפים למתן שירותי תשתיות) -2011 בשינויים מסוימים.

  בחנו את אמות המידה והתעריפים של הכללים המוצעים לעיל בהשוואה לתעריפונים המקובלים כיום ברשות המים

 • עדכונים בתחום המים - אפריל 2017 (תקציר, עדכון שני)

  בחוזר פרטים בדבר:
  - הארכת המועד להגשת עמדות הציבור בסוגיית המים לחקלאות עד ליום 7 במאי 2017,
  - פרסום רשימת האזורים והישובים נעדרי החלופה,
  - משק הקולחין - כדאי להתכונן,
  - הודעה בדבר המצב ההידרולוגי באזורים המנותקים וסובב כנרת

 • עלויות ותעריפים להפקה ולהולכת מים / בועז מקלר רו"ח, יעקב צ'סנר כלכלן

  רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה ולהולכה) התשע"ז- 2017.

  בעקבות תיקון 27 לחוק המים בוטל משטר היטלי ההפקה ומשק המים עובר למשטר של דמי מים אחידים.

  ספק הרוכש את המים ממקורות ישלם למקורות את דמי המים לפי המטרות השונות.

  מפיק מים מקידוחים ו/או ממים עיליים, ישלם למקורות דמי מים בגובה ההפרש בין הסכום המלא של דמי המים לבין עלויות ההפקה וההולכה הנורמטיביות שהוכרו לו.

  הצגת ההשגות שלכם לשימוע בשלב זה חיונית להקטנת דמי המים שנקבעו לכם ע"פ פרשנות/שרירות לב של רשות המים, מדובר בסכומי כסף גדולים לאורך זמן.

 • החבות במע"מ בשל מכירת פרי צבר אשר נוקה מקוציו ומשווק באריזת פלסטיק

  ברצוננו לעדכנכם , בדבר עמדת רשות המיסוי הקובעת שמכירה של פרי צבר , אשר נוקה מקוציו ומשווק באריזת פלסטיק , חייבת במס ערך מוסף בשיעור אפס

  חוזר ברית פיקוח מס׳ 44/17

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

תפעול וניהול האתר - ערן שאקי 054-4731702

זוהר טבנקין 0587824237